Prelato Mykolo Krupavičiaus archyvas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prelato Mykolo Krupavičiaus archyvas
Alternative Title:
Archive of Prelate Mykolas Krupavičius
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 27, p. 557-571
Keywords:
LT
20 amžius; Archyvai / Archives.
Summary / Abstract:

LTIšeivijoje susikaupęs prelato Mykolo Krupavičiaus archyvas Prano Povilaičio iniciatyva iš Jungtinių Amerikos Valstijų buvo parsiųstas į Lietuvos istorijos institutą. Kartu su M. Krupavičiaus archyviniu palikimu parvežta daug Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos (LKDS) ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) dokumentų. Šių institucijų veikla glaudžiai susijusi su M. Krupavičiaus asmeniu ir sunku atskirti, kam kokie dokumentai priklausė. Ryškiai atsiskiria asmens dokumentai ir rašytinis prelato M.Krupavičiaus palikimas. Svarbiausia šio pobūdžio medžiaga – tai nespausdintų veikalų rankraščiai, dienoraščiai, rašomąja mašinėle spausdintas atsiminimų tekstas ir jo rinkta įvairi istorinė medžiaga. Apie M. Krupavičiaus politinį ir visuomeninį darbą išeivijoje sužinome iš VLIK’o ir LKDS dokumentų. Šių institucijų archyvinėje medžiagoje yra daug dokumentų apie M.Krupavičiaus politinę veiklą, pasisakant už okupuotos Lietuvos išlaisvinimą ir pastangas, kad būtų išlaikyta tautinė užsienyje atsidūrusių lietuvių sąmonė. Labai svarbi ir fonde sukaupta M.Krupavičiaus korespondencija su įvairiais asmenimis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Archyvai; Prelatas; Krupavičius; Archive; Prelate.

ENThe archive of Prelate Mykolas Krupavičius collected abroad was sent from the United States of America to the Lithuanian Institute of History on the initiative of Pranas Povilaitis. Together with the archive of Krupavičius many documents of the Lithuanian Christian Democratic Union (LCDU) and Supreme Committee for the Liberation of Lithuania (VLIK-as) were also taken to Lithuania. The activities of these organizations were closely tied to the person of Krupavičius and it is difficult to determine to whom various documents belonged. Clearly separate are the personal documents and the written legacy of Krupavičius. The most important material of this sort – the manuscripts of unpublished works, diaries, the text of memoirs written with a typewriter and various historical materials he collected. We can learn about the political and public works of Krupavičius abroad from the documents of VLIK’as and the LCDU. In the archival materials of these institutions there are many documents about the political activities of Krupavičius in behalf of the liberation of occupied Lithuania and efforts that the national consciousness of Lithuanians living abroad would be preserved. Also very important are the correspondence of Krupavičius with various individuals collected in this fund. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Socialinė katalikybė Lietuvoje : laiko iššūkiai ir atsako trajektorijos (XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia) / Valdas Pruskus. Vilnius : Technika, 2008. 390 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1213
Updated:
2018-12-17 11:33:51
Metrics:
Views: 47    Downloads: 5
Export: