Kultūros paveldo institucijų plėtra: politikos, technologijų, inovatyvios praktikos ir mokslinių tyrimų sąveika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros paveldo institucijų plėtra: politikos, technologijų, inovatyvios praktikos ir mokslinių tyrimų sąveika
Alternative Title:
Development of the local cultural heritage institutions: interactions of policy, innovative practice, technology, and research
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2006, t. 36, p. 9-25
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTBesikeičiantis politinis, technologinis, socialinis ir kultūrinis kontekstas kelia naujus reikalavimus, iššūkius ir galimybes kultūros paveldo institucijoms – bibliotekoms, archyvams ir muziejams. Pasitelkiant informacines ir komunikacines technologijas (IKT), kultūros paveldo, saugomo atminties institucijose, turinys gali būti skaitmeninamas, vis daugiau kultūrinės ir kitos informacijos gimsta skaitmenine forma; ir vienų, ir kitų išteklių pagrindu muziejuose, bibliotekose ir archyvuose vartotojams kuriami nauji paslaugų paketai, sudaromos prielaidos geresnei nutolusiai prieigai prie gausių vietinės, nacionalinės ir regioninės kultūros išteklių. Tačiau sparti IKT raida kelia ir nemažai iššūkių šioms įstaigoms, ypač mažoms, nes jos paprastai neturi finansinių, organizacinių ir kompetencinių išteklių kokybiškai naudoti IKT. Elektroninės Europos veiksmų planas, kuriuo siekiama visiems Europos piliečiams sukurti greitos ir paprastos prieigos prie bet kokios informacijos galimybes, įpareigoja atminties institucijas peržiūrėti savo veiklos strategijas, kooperuotis, kurti bendras europines veiklos gaires. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti Europos vietinių kultūros paveldo institucijų dabartines ir artimiausios ateities plėtros strategijas, remiantis dalyvavimo Europos Sąjungos (ES) Šeštos bendrosios mokslinių tyrimų programos Informacinės visuomenės technologijų paprogramės projekte CALIMERA patirtimi ir įžvalgomis, taip pat šio ir kitų ES projektų dokumentacijos ir žinių bazėmis. Analizė atliekama keturiais aspektais: politiniu, praktiniu, verslo ir mokslinių tyrimų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūros paveldas; Technologijos; Politika; Moksliniai tyrimai; CALIMERA, projektas.

ENThe changing political, social, technological and cultural context raises new requirements, challenges and possibilities for the cultural heritage institutions – libraries, archives and museums. Employing the information and communication technologies (ICT), the content of the cultural heritage, stored in the said institutions can be digitalized, more and more cultural and other information comes into existence in the digital form; on the basis of both resources, new service packets are developed and conditions for a better remote access to the large resources of local, national and regional culture are created in museums, libraries and archives. However the rapid development of the ICT raises significant challenges for such institutions, especially the small ones, since they usually do not have the financial, organizational and competence resources for quality use of the ICT. The Electronic Europe action plan, aimed at creation of simple and fast access to any information to all the European citizens, obliges the said institutions to review their activity strategies, cooperate with each other and develop common European activity guidelines. The article aims at analyzing the present and near future development strategies of European local cultural heritage institutions referring to the experience and insights, gained in participation in the CALIMERA project of the Information Society Technologies Sub-programme of the Sixth Framework Programme, as well as to the documentation and databases of the aforementioned and other EU projects. The analysis is performed in four aspects: political, practical, business and researching.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/121
Updated:
2018-12-20 23:08:35
Metrics:
Views: 56    Downloads: 8
Export: