Susvetinimas ir sąmoningumo formų sukeitimas kaip propagandinio subjekto konstravimo prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Susvetinimas ir sąmoningumo formų sukeitimas kaip propagandinio subjekto konstravimo prielaidos
In the Journal:
Politologija. 2001, Nr. 4 (24), p. 82-111
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama parodyti, kaip išorinės mąstymo formos ir jų susvetinimas įgalina mąstymą paverstinomis formomis bei savimonės formų sukeitimo reiškinį. Čia teigiama, kad autonominio ideologijos subjekto konstravimas yra svarbus propagandos tikslas, ir jo siekiant remiamasi savimonės formų sukeitimu. Savimonės formų sukeitimas - tai asmeninio patyrimo ir savimonės pakeitimas susvetimėjusia ir įgijusia kolektyvinį statusą patirtimi, kolektyviniais mąstymo ir elgesio modeliais bei vertybėmis. Jos pakeičia išorines asmeninio sąmoningumo formas, neturi tiesioginio ryšio su transcendentaliu, kūrybingu Aš ir pasiduoda manipuliacijos mechanizmams. Kalbant apie ideologinio subjekto kūrimą skiriami šie informacinio ir propagandinio poveikio tipai: informavimo objekto, agento arba vaidmens atlikimo ir ideologiniai subjektai. Susvetimėję žmogaus veiklos produktai praranda tiesioginį ryšį su žmogaus esme, tačiau išlaiko šio ryšio galimybę, pėdsaką, užtikrinantį sąmoningumo formų pakeitimo aktą. Straipsnyje aptariant G. W. F. Hegelio, K. Markso, M. Weberio ir kitų autorių susvetimėjimo koncepcijas, ieškoma sąvokų ir idėjų, kurios padėtų išryškinti sąmoningumo formų sukeitimo galimybes. Aptarus susvetimėjimo ir paverstinių formų problemas, nagrinėjama nesusvetinamų žmogaus kūrinių samprata, aptariamas pasisavinimo veiksmas; simbolinis mąstymas analizuojamas kaip vienas iš sąmoningumo formų sukeitimą įgalinančių veiksnių.

ENIn this article the author aims to show the way the external forms of thinking and their estrangement enforce thinking in substitutive forms and the phenomenon of substituting the forms of self-conscience. In this article it is claimed that the construction of the autonomic ideological subject is an important purpose of the propaganda. Searching for this aim is based on the switch-up of the forms of self-conscience. What the author titles as the substitution of the forms of self-conscience is in fact the substitution of the personal experience and the experience that has gained the collective status, collective (group) thinking and models and the values of behavior. They alter the external forms of personal conscience, devoid of direct contact with the transcendental, creative I. They cannot resist the mechanisms of manipulation. Fragments of the collective, public memory are substituted for the personal existentialist experience. In this way they lay down the prerequisites for the creation of ideological subject and the interpolation of the transcendent subject. It gives way to the human being molded by propaganda and advertising. Later on he takes over the autonomic function of developing the propaganda himself. In terms of the creation of the ideological subject the author names the following three types of the information and propaganda impact: (a) the object of information; (b) agent and role serving; (c) ideological subjects. The first option picks the objects of information and transmits concrete messages over to them. The second alternative speaks about the invitation of the people who are to be informed to play some specific roles, imitate their belief and knowledge. The people who make decisions on their own, on the way the ideology should be developed, and what actions should be taken fall under the latter option.In this case, we speak about providing specific tasks, not the propagandist information, to the human that make him free as a result. Here we speak about the formation of some specific totality of the subject and his/her personality cherishing definite ideology, developing it autonomously and propagating it independent of the tasks. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12068
Updated:
2018-12-17 10:51:09
Metrics:
Views: 33    Downloads: 10
Export: