Normatyvumas tautosakoje apie sapnus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Normatyvumas tautosakoje apie sapnus
Alternative Title:
Normative element in folklore about dreams
In the Journal:
Keywords:
LT
Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas normatyvumas tautosakoje apie sapnus. Folkloristai dažnai teigia, jog teksto patikimumas įrodomas nurodžius laiką, vietą ir įvykio dalyvius (Веселова 2004). Šias aplinkybes palyginus su straipsnyje anksčiau nurodytais faktoriais, paaiškėjo, jog pasakojimų apie sapnus patikimumui įrodyti vieta yra visai neaktuali. Juose, kitaip negu bet kokiuose naratyvuose, veiksmo pradžia yra sapnuotojo miegamoji vieta. Visai nesvarbu, kokioje vietoje sapnas išsipildo: svarbus pats išsipildymo faktas. Įvykio laikas yra svarbus tik tiek, kiek yra minimas siejant su išsipildymu. Taigi siekiant klausytoją įtikinti, svarbiausią vaidmenį atlieka pasakojimas pirmuoju asmeniu ir pažįstamo dalyvio minėjimas tekste. Pateikta medžiagos analizė leidžia teigti, jog pasakojimų ir tikėjimų apie sapnus funkcijos yra kelios: - palaikyti tikėjimą prognozine ir komunikacine (įgalina mirusiųjų ir gyvųjų betarpišką bendravimą) sapnų funkcija; - teikti informaciją apie konkrečias sapnų reikšmes; - organizuoti žmonių elgesį po tam tikro sapno arba siekiant išvysti konkretų sapną. Tokiuose kūriniuose atsispindi pasakotojo vertybinės orientacijos, kurias jis siekia perteikti klausytojams: tikėjimas sapno reikšmingumu arba prognozine funkcija.Reikšminiai žodžiai: Sapnai; Tautosaka; Tikėjimas; Dreams; Beliefs.

ENThe article analyzes normative element in folklore about dreams. Folklore researchers often claim that reliability of a text is proved by identifying time, location, and participants of an event (Веселова 2004). Once these circumstances were compared with factors indicated in the article earlier, it became clear that in proving reliability of stories about dreams, location is irrelevant. Within these stories, in contrast to any other narratives, the beginning of action is sleeping location of a dreamer. It is completely irrelevant in what place a dream comes true: rather, the fact of their fulfillment is important. Timing of an event is important only to the extent that it is indicated in connection with a dream’s fulfillment. Thus, to convince a listener, it is most important to narrate a story in first person and mention an acquainted protagonist within a text. Presented analysis of the material leads to observation that stories and beliefs about dreams perform several functions: - uphold the belief in predictive and communicative (enabling direct communication between dead and alive) function of dreams; - provide information about specific meanings of dreams; - organize behavior of people after a certain dream or in an attempt to dream a specific dream. Such works reflect normative values of a narrator; values that he aims to transmit to listeners: the belief in meaningful nature of a dream or its predictive function.

ISSN:
2081-6839
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1203
Updated:
2013-04-28 15:26:36
Metrics:
Views: 47
Export: