Bendruomeniškumo raiškos šiandieninėje Lietuvoje bruožai (sociologinės įžvalgos Kauno atveju)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendruomeniškumo raiškos šiandieninėje Lietuvoje bruožai (sociologinės įžvalgos Kauno atveju)
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2000, Nr. 1, p. 19-25
Keywords:
LT
Bendruomenė (Gemeinschaft) ir visuomenė (Gesellschaft); Nevyriausybinės organizacijos; Sąveika; Socialinė realybė; Socialinė sistema; Socialinė tarpusavio.
EN
Community; NGOsm urban development; Social interaction; Social reality; Social system; Society.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama socialinių ryšių visuomenėje kaitos įtaka bendruomeniškumo ugdymui bei raiškai. Visuomenėje, kaip integralioje socialinėje sistemoje, nepaliaujamai vyksta pokyčiai, kurie daugiausia inspiruoti socialinių tarpusavio ryšių transformacijų visuose socialinės realybės lygmenyse. Naujos socialinės kaitos tendencijos ženklina Lietuvoje ir bendruomeninį judėjimą, kuris taip pat gali būti vertinamas nevienareikšmiškai: viena, kaip interesų grupių saviraiškos forma, siekiant socialiai reikšmingų tikslų, antra, kaip savotiška lobistinė priemonė valdžios institucijų veiklai suaktyvinti. Bendruomeninio judėjimo interesai realizuojami per nevyriausybinių organizacijų veiklą, kuri, būdama socialiai inspiruota, dažnai padeda spręsti gyvybiškiausias visuomenės problemas. Straipsnyje šios teorinės tezės grindžiamos empirinio sociologinio tyrimo „Miesto plėtros vizija: gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo" rezultatų pagrindu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinė realybė; Socialinė sistema; Socialinė tarpusavio; Sąveika; Bendruomenė (Gemeinschaft) ir visuomenė (Gesellschaft); Bendruomeniškumas; Nevyriausybinės organizacijos; Miesto plėtra; Social reality; Social system; Social interaction; Community; Society; NGOsm urban development.

ENThe article analyzes the influence of changes of social relations in society on the development of community interests and their expression. In the society as an integral social system changes occur continuously. They are mostly inspired by the transformations on all levels of social reality. New tendencies of social changes have marked the movement of communities in Lithuania too. However, they are not estimated one-sidedly, but are analyzed as a form of expression of interest groups striving for socially significant goals, equally as a special tool of lobbying, directed to maximize the activities of power institutions. The interests of community movement would be realized through the non-governmental organizations, whose activities are socially inspired and often reflect the main interests of society. In this article the theory has been tested based on the results of empirical sociological research "The vision of City: the role of citizens and non-governmental organizations" (this project has been booked by Kaunas Development Forum, supported by PHARE program of Partnership, scientific supervisor Dr. I. Luobikienė). [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Miesto kultūros erdvės konstravimas : jaunimo įžvalgos / Irena Luobikienė. Jaunimo vertybinės orientacijos / sudarytoja ir atsakingoji redaktorė Anelė Vosyliūtė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2003. P. 97-103.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12010
Updated:
2018-12-17 10:42:01
Metrics:
Views: 17    Downloads: 9
Export: