Veprių krašto dvarų sodybų ir sakralinių pastatų architektūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veprių krašto dvarų sodybų ir sakralinių pastatų architektūra
Alternative Title:
Architecture of manor and sacral buildings in Vepriai area
In the Book:
Vepriai / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2010. P. 777-818. (Lietuvos valsčiai ; kn. 19)
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Dvarai / Manors; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Veprių valsčiaus dvarų sodybų, sakralinių statinių ir parapijos trobesių architektūra. Remiantis istoriniais ir archyviniais duomenimis, ikonografine medžiaga bei natūros tyrimais, analizuojamos architektūrinės formos, autentiški fragmentai ar archyviniai duomenys apie išnykusius pastatus. Buvusio Veprių valsčiaus ribose dvarų sodybų fragmentų galima aptikti Vepriuose ir Kultuvėnuose. Sakraliniai pastatai stovi Vepriuose, Sližiuose ir Upininkuose. Straipsnyje nuodugniai išnagrinėti išlikę Veprių ir Sližių dvarų sodybų pastatai, jiems būdingi bruožai. Vepriai garsėja sakraliniais pastatais: bažnyčiomis, varpinėmis, Kryžiaus kelio stočių kompleksu, koplytstulpiais ir kryžiais. Straipsnyje tyrinėjama Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožinės bažnyčios architektūra ir Kryžiaus kelio stočių koplytėlių stilistika. Išskirtos Baro konfederacijos koplytėlė ir Sližių koplyčia – tradicinių liaudiškos architektūros formų statinys, kurio pagrindinio fasado architektūroje aiški klasicizmo stiliaus įtaka. Detaliai aptartas eklektiškas Upninkų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių kompleksas bei liaudiškos architektūros klebonijos sodyba. Tyrinėti statiniai yra įvairūs, daugelis jų turi originalių arba išskirtinių detalių. Originalumu pasižymi Upninkų bažnyčios interjeras ir Veprių bažnyčios planas. Gana plati ir stilistinė tyrinėtų pastatų įvairovė – pradedant baroko epocha ir baigiant šiuolaikiniais statiniais, turinčiais naujų konstruktyvinių sprendimų. Tad daugumai dvarų sodybų pastatų sudėtinga taikyti įprastus vertinimo kriterijus.Reikšminiai žodžiai: Architektūra; Architektūra, sakralinė; Dvarai; Dvaro sodyba; Istorija; Kryžiaus kelio stotys; Parapijos trobesiai; Sakraliniai pastatai; Sodybos; Šventorius; Architecture; Architecture, sacral; History; Homestead; Lithuania; Manor palace; Manors; Parish houses; Sacral buildings; Station of the Way of the Cross.

ENThe paper discusses the architecture of manor homesteads, sacral and parish buildings in Vepriai Volost. Based on historical and archival sources, iconographic material and research from nature, the paper analyses architectural forms, authentic fragments or archival data about the extinct buildings. Fragments of manor homesteads might be detected in Vepriai and Kultuvėnai within the boundaries of Vepriai Volost. Sacral buildings are located in Vepriai, Sližiai and Upninkai. The paper thoroughly examines the survived buildings of Vepriai and Sližiai manor homesteads and characteristic features. Vepriai is known for its sacral buildings: churches, belfries, Stations of the Cross, wayside shrines and crosses. The paper explores the architecture of Vepriai Church of the Virgin Mary Queen of Rosary and the stylistics of the chapels of the Stations of the Cross. The Bar Confederation Chapel and Sližiai Chapel are pointed out as buildings of traditional folk architecture forms with an evident influence of Classicism in the principal facade. The paper in detail discusses the eclectic complex of the buildings of Upninkai St. Michael the Archangel’s Church and folk architecture homestead of the presbytery. The explored buildings are diverse; many of them have original or exclusive details. The interior of Upninkai Church and the plan of Vepriai Church are original. The stylistic diversity of explored buildings is rather wide: starting with Baroque and finishing with modern buildings with new constructive solutions. Therefore, it is difficult to apply typical evaluation criteria to most buildings of manor homesteads.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11894
Updated:
2013-04-28 17:22:23
Metrics:
Views: 7
Export: