Pradinių sąlygų ir grupės procesų įtaka komandos efektyvumui : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių sąlygų ir grupės procesų įtaka komandos efektyvumui: disertacija
Alternative Title:
The Influence of the Initial Conditions and the Group Processes to the Effectiveness of Teamwork
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
118, VIII lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMokslinė ir praktinė literatūra pabrėžia komandų svarbą organizacijų sėkmei šiuolaikinėje ekonominėje situacijoje, kai reikia efektyviai įgyvendinti tikslus, greitai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių aplinkos reikalavimų – naujų sudėtingų technologijų, didėjančių vartotojų poreikių, informacijos srautų. Šiame darbe tiriamos nevyriausybinių nepelno siekiančių organizacijų (NVO) aukščiausio lygio vadovų komandos, kadangi būtent šiose organizacijose vadovų komandos vaidmuo yra ypatingai svarbus. Tyrimo tikslas – nustatyti veiksnius, darančius įtaką komandos veiklos rezultatams. Tyrime dalyvavo 17 NVO vadovų komandų po 3 – 4 asmenis iš įvairių Lietuvos miestų, iš viso – 56 tiriamieji. Nustatyta, kad komandos efektyvumas reikšmingai susijęs su pradinių sąlygų kintamaisiais (didesne finansine priklausomybe, didesniu darbuotojų ir narių aktyvumu, geresniais ryšiais su rėmėjais ir valdžios atstovais) bei grupės procesų kintamaisiais (aiškiai apibrėžta strategija ir veiklos tikslais, efektyviu administravimu ir efektyvia komunikacija). Atlikus faktorinę analizę nustatyta, kad komandos veiklą apibūdina šeši faktoriai: kryptingos veiklos, komunikacijos, įsisąmonintos kompetencijos, planingos veiklos/finansinių problemų sprendimo, orientacijos į išorę ir struktūros. Atlikus regresinę analizę nustatyta, kad ryšiai su NVO (pradinių sąlygų kintamasis), strategija, tikslai ir komunikacija (grupės procesų kintamieji) daro įtaką komandos efektyvumui.

ENScientific and practical literature emphasises the importance of teamwork for the success of organisations in contemporary economies, which require effective implementation of goals and fast adaptation to the constantly changing requirements of the environment – new complex technologies, increasing consumer demands, and information flows. This work examines the top-level management teams of non-governmental non-profit organisations (NGOs) because the role of the management team is particularly important in these organisations. The research aimed to determine the factors that influence teamwork results. 17 NGO management teams took part in the research – 3-4 persons from various Lithuanian cities and 56 subjects in total. It was found that the effectiveness of a team was significantly related to the variable of the initial conditions (higher financial dependency, higher activity of employees and members, better relations with sponsors and the authorities) and the variable of the group processes (clearly defined strategy and goals, effective administration and effective communication). A factor analysis of the data revealed that teamwork is characterised by six factors: goals-orientation, communication, well-defined competences, methodical solutions of working/financial issues, outward-orientation, and structures. A regressive analysis showed that relations with NGOs (a variable of initial conditions), strategy, goals and communication (variables of group processes) influence the effectiveness of the team.

Related Publications:
Ervingo Gofmano sociologinis požiūris į komandas organizacijoje / Laima Sapežinskienė. Sociologija: praeitis, dabartis, perspektyvos / atsakingasis redaktorius Juozas Leonavičius. Kaunas: Technologija, 2001. P. 143-150.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11575
Updated:
2022-02-07 20:08:37
Metrics:
Views: 18
Export: