Posesyvumo raiška XVI–XVII a. lietuvių rašto paminkluose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Posesyvumo raiška XVI–XVII a. lietuvių rašto paminkluose: disertacija
Alternative Title:
Expression of Possessiveness in the 16th-17th c. Lithuanian Written Monuments
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
150 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pirmą kartą lietuvių kalbotyroje monografiškai tiriama viena iš universaliųjų kalbinių kategorijų  posesyvumas. Posesyvumas priskirtinas toms kategorijoms, kurių ribos sunkiai nusakomos. Tai atspindi ir specifinė kalbinė posesyvumo raiška. Posesyvinėms sintaksinėms konstrukcijoms sudaryti pasitelkiami įvairių kalbos lygmenų elementai: leksiniai, darybiniai, morfologiniai. Tiriamoji medžiaga pirmiausia aprašoma sinchroniškai, po to gauti rezultatai įvertinami diachroniškai. Stengiamasi ypač akcentuoti tuos dalykus, kurie skiriasi nuo dabartinės vartosenos. Tiriamosios posesyvinės konstrukcijos interpretuojamos sintaksiškai ir semantiškai. Darbe pirmiausiai aptariamos tos posesyvinės konstrukcijos, kurios dabartinės kalbos požiūriu pakitusios labiausiai. Todėl pirmojoje dalyje aprašomos veiksmažodinės posesyvinės konstrukcijos. Daugiausiai dėmesio čia skiriama junginiams su veiksmažodžiu būti (palyginti su dabartine kalba, senuosiuose raštuose jie gausesni ir įvairesni), taip pat aptariamos konstrukcijos su veiksmažodžiu turėti bei posesyviniai naudininko junginiai. Antrojoje dalyje analizuojamos vardažodinės posesyvinės konstrukcijos, kurios smulkiau skirstomos į daiktavardines, įvardines ir būdvardines. Trečiojoje dalyje aptariama refleksyviojo posesyvumo raiška. Atskirai aptarti refleksyvųjį posesyvumą paskatino didelis jo vartosenos, ypač įvardinių refleksyvinių posesyvinių konstrukcijų, skirtingumas senuosiuose raštuose ir dabartinėje kalboje. Darbo pabaigoje pateikiamos svarbiausios išvados ir apibendrinimai. [Iš leidinio]

ENThe doctoral thesis presents a monographic analysis of one of the universal linguistic categories, namely, possessiveness, for the first time in the history of Lithuanian linguistics. Possessiveness is attributed to the categories of hardly definable limits. This is also reflected in the specific linguistic expression of possessiveness. Elements of various levels of language (lexical, formational, and morphological) are employed in the building of possessive syntactic constructions. The material in question is firstly described synchronically, and then the results achieved are evaluated diachronically. Particular emphasis is put on the features that differ from the modern use. The analyzed possessive constructions are interpreted syntactically and semantically. The work firstly deals with the possessive constructions that have changed the most, from the point of view of language. Therefore, the first part contains the description of verbal possessive constructions. The focus is put on word groups containing the verb būti (Eng. to be) (they are more numerous and varied in the old writings if compared to modern language), constructions containing the verb turėti (Eng. to have) as well as possessive dative constructions are also discussed. The second part analyzes nominal possessive constructions, which are further divided into substantival, pronominal and adjectival constructions. The third part discusses the expression of reflexive possessiveness. Separate discussion of reflexive possessiveness was encouraged by great difference of its use, particularly that of pronominal reflexive possessive constructions, in the old writings and modern language. The main conclusions and generalizations are presented at the end of the work.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11551
Updated:
2022-03-05 12:35:00
Metrics:
Views: 15
Export: