Valstybės valdžios institucijų santykių problemos konstitucinėje justicijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės valdžios institucijų santykių problemos konstitucinėje justicijoje: disertacija
Alternative Title:
Problems of government led institutions in constitutional justice
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
160 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės akademija, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLR Konstitucinio Teismo (toliau – KT) nagrinėjami ginčai, kylantys valstybės valdžios institucijų tarpusavio santykių srityje vadinami konstituciniais ginčais dėl valstybės valdžios institucijų įgaliojimų ar kompetencijos, valdžių padalijimo principo užtikrinimu ir pan. KT, nagrinėdamas šias bylas, siekia apsaugoti Konstitucijos principus ir normas, nustatančias valstybės valdžios institucijų organizacijos ir veiklos pagrindus. „Veiksmingos“ konstitucijos samprata verčia šią KT veiklos sritį traktuoti kaip užtikrinančią konstitucinio valstybės valdžios institucijų modelio apsaugą, užtikrinti šių institucijų sistemos pusiausvyrą ir darną. Tyrime nagrinėjama dėl kokių priežasčių kyla tarpinstitucinių santykių problemos, kaip KT jas sprendžia, kaip jis interpretuoja Konstitucijos principus ir normas, koks vaidmuo tenka teisės doktrinai, kitų valstybių konstitucinės justicijos institucijų praktikai, kaip KT sprendimai veikia politinį procesą. Darbe analizuojama kaip KT saugo konstitucinių Seimo, Prezidento ir Vyriausybės, teismų įgaliojimus, kaip konstitucinė justicija laiduoja, kad valstybės institucijos, [...] tinkamai vykdytų savo funkcijas, kaip laiduojama tarpinstitucinė pusiausvyra ir valstybės valdžios institucijų modelio darnus funkcionavimas. Šis darbas – pirmasis Lietuvoje bandymas kompleksiškai išnagrinėti vieną Konstitucijos apsaugos sritį – konstitucinių ginčų, kylančių valstybės valdžios institucijų santykių srityje, nagrinėjimą konstitucinėje justicijoje, įvertinti KT praktiką, besiformuojančią jam sprendžiant šiuos klausimus, ir pasiūlyti šių klausimų nagrinėjimo konstitucinę doktriną. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe Constitutional Court of the Republic of Lithuania (the CC) examines arguments arising from the relations between the state institutions known as constitutional arguments about the state institutions’ powers and competencies, ensuring the separation of powers principle, and so on. The CC seeks to protect the Constitutional principles and norms, establishing the organisation and fundamental activities of state controlled institutions. The constitutional understanding of ‘effective’ in this activity is treated as ensuring the constitutional model of government controlled institutions is protected, and the balance and harmony of these institutional systems is ensured. The causes behind the problems in the inter-institutional relations are examined, the way the CC solves them, how it interprets the Constitutional principles and norms, the practice of other countries’ constitutional justice institutions, how the CC decisions work in the political process. It elaborates on how the CC safeguards the powers of the Parliament, the President, the Government, and the courts of law vested in the constitution, how constitutional justice guarantees that state institutions, […] perform their functions appropriately, guarantees inter-institutional balance and harmony in the functioning of the state controlled institutional model This is the first attempt in Lithuania to examine in depth one field of constitutional protection – constitutional arguments arising from government controlled relations between institutions, examine constitutional justice, evaluate CC practice and issues still being resolved, and offering a constitutional doctrine for the examination of these issues.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11541
Updated:
2022-02-07 20:08:38
Metrics:
Views: 41
Export: