Lietuvos maistinių grūdų rinkos reguliavimas ir jo tobulinimas, siekiant narystės Europos Sąjungoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos maistinių grūdų rinkos reguliavimas ir jo tobulinimas, siekiant narystės Europos Sąjungoje: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1999.
Pages:
191 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTJavų šaka turi svarbią įtaką ekonominei, socialinei, gamtosauginei kaimo plėtrai, yra strategiškai svarbi žmonių užimtumui ir jų pajamų lygiui, jai skiriama didelė valstybės paramos dalis. Grūdų ūkis - strateginė žemės ūkio šaka. Tyrimo tikslas - pateikti mokslinius pasiūlymus ir metodikas maistinių grūdų rinkos reguliavimo tobulinimui Lietuvoje, įvertinus šios rinkos reguliavimą Europos Sąjungoje ir Lietuvoje 1990 - 1999 m., palyginus Lietuvoje naudojamas reguliavimo priemones su šiuo metu galiojančiomis ES ir atsižvelgus į ES priimtas direktyvas bei perspektyvas. Tyrimo objektas - maistinių grūdų rinka ir jos reguliavimas. Nagrinėjama maistinių grūdų rinkos reguliavimo pokyčiai, priemonės ES ir Lietuvoje bei jų kaita, Lietuvos grūdų ūkio politikos priderinimo prie ES pastangos. Darbe išnagrinėtos ir įvertintos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje taikomos maistinių grūdų rinkos reguliavimo priemonės, atlikta jų lyginamoji analizė; išskirti maistinių grūdų rinkos formavimosi Lietuvoje etapai, šios rinkos valstybinio reguliavimo priemonės. Praktiniai darbo rezultatai: apskaičiuotas regiono javų bazinis plotas Lietuvoje ir vidutinis grūdų derlingumas referenciniu laikotarpiu pagal šiuo metu ES taikomą metodiką, nustatyti ir moksliškai pagrįsti maistiniams grūdams perspektyvoje tinkamiausi auginimo ir koncentravimo arealai; pasiūlyti mokamų subsidijų už maistinius grūdus pakeitimo tiesioginėmis išmokomis už pasėlių plotus variantai. Darbe pateikti pasiūlymai gali būti taikomi tobulinant maistinių grūdų rinkos reguliavimą, rengiant Lietuvos poziciją derybose su Europos Sąjunga grūdų šakoje.

ENArable agricultural has an important influence economically, socially, and on environmentally protective rural development and is strategically important for people’s employment, their income level, and a large part of state financial support is assigned to it. The arable farm is a strategic branch of agriculture. The purpose of this research is to provide scientific suggestions and methodologies for the development of the alimentary grain market in Lithuania following an assessment of the regulation of this market in the European Union and Lithuania in 1990-1999 comparing the regulation measures used in Lithuania with measures currently valid in the EU and taking into consideration the directives and perspectives adopted in the EU. The object of the research is the alimentary grain market and its regulation. Measures of alimentary grain market regulation applied in the European Union and Lithuania were analysed and assessed in the paper, a comparative analysis of them was carried out; the phases of alimentary grain market formation in Lithuania, and national regulation measures for this market were distinguished. Practical work results: the baseline regional areas under grain in Lithuania and average grain fertility during the reference period were calculated according to the methodology currently applied in the European Union Prospective areas of growth and concentration most suitable to alimentary grain were determined and scientifically outlined; the replacement of subsidies paid for alimentary grain with direct benefits for crop growing areas were suggested. Suggestions made in the paper may be applied to the development of alimentary grain market regulation by preparing the position of Lithuania in negotiations with the European Union on arable agricultural.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11531
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 13
Export: