Asmenybės saviraiška ilgalaikėse jaunimo lyderių mokymo grupėse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenybės saviraiška ilgalaikėse jaunimo lyderių mokymo grupėse: disertacija
Alternative Title:
Self-expression of the Personality in Long-term Groups of Teaching Youth Leaders
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
111 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMokymas grupėje taikomas vis dažniau ir dažniau, ypač neformalaus ugdymo sferoje. Šiame darbe tirtos grupės, kuriose siekiama mokymosi tikslų, derinamų su asmenybės ugdymo grupės darbo procese tikslais. Pagrindinis tyrimo tikslas – identifikuoti ir aprašyti ilgalaikės jaunimo lyderių mokymo grupės procese vykstančius asmenybinių procesų ypatumus. Asmenybiniai procesai aprašomi asmenybės saviraiškos aspektu. Papildomas tyrimo tikslas – išbandyti kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodo suderinimo strategiją ir patikrinti, ar ši strategija padeda spręsti teorinėje dalyje aprašytas psichoterapijos tyrimo problemas. Duomenys rinkti iš grupių, veikusių dviejose jaunimo lyderių rengimo programose, kuriose dalyvavo 61 dalyvis; iki programų pabaigos liko 39 dalyviai 17 – 23 m. amžiaus, iš jų 25 moksleiviai ir 14 studentų. Nustatyta, kad jaunimo lyderių mokymo grupėse vyksta universalūs grupės dinamikos reiškiniai, suteikiantys pagrindą grupės narių asmenybės saviraiškai, kuri patiriama kompetencijos laike, savęs palaikymo, emocinės bandos, bendravimo atvirumo, saviraiškos vertybių, savęs ir kitų priėmimo aspektais. Kiekybiniai ir kokybiniai duomenys tyrime reikšmingai papildo vieni kitus: viena vertus, taip gauname išsamesnį tiriamojo reiškinio vaizdą, ypač apie subjektyviąją patyrimo pusę, net neturėdami didelės tyrimo imties ir negalėdami atlikti eksperimento. Kita vertus, toks tyrimas mums leidžia daryti išvadas tik apie patyrimo dinamiką arba procesą, tačiau neleidžia daryti pagrįstų išvadų apie psichologinio poveikio efektą.

ENTeaching in a group is applied more and more often, especially in the sphere of unofficial education. The main aim of the research is to identify and describe peculiarities of processes related to a personality that take place in the process of teaching youth leaders in long-term groups. Processes related to a personality are described from the aspect of self-expression of the personality. Data were collected from the groups that functioned in two programmes of training youth leaders in which 61 participants took part; by the end of the programme 39 participants between the ages 17 and 23 years had remained, among which there were 25 schoolchildren and 14 students. It was established that universal phenomena of the group’s dynamics are taking place in the groups of teaching youth leaders, which provide a basis for self-expression of members of the group, which is experienced within the time of competence, self-support, emotional testing, openness of cooperation from the aspects self-expression values, acceptance of oneself and others. Qualitative and quantitative data complement each other significantly in the research; on the one hand, in this way we receive a more detailed picture of the phenomena under investigation, especially about the subjective side of experience even without having many samples of the research and not being able to carry out the experiment. On the other hand such research enables us to draw conclusions only about dynamics of experience or about the process; however, it does not enable us to draw reasoned conclusions about the effect of the psychological influence.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11427
Updated:
2022-02-07 20:08:22
Metrics:
Views: 20
Export: