The Social context of gender based violence against woman in the Lithuanian family : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Social context of gender based violence against woman in the Lithuanian family: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
137, [48] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disertacijos santrauka: Socialinis prievartos prieš moterį šeimoje kontekstas Lietuvoje. Kaunas : VDU, 2001 55 p
Summary / Abstract:

LTDisertaciniu darbu siekta nagrinėti istorinę smurto prieš moteris raidą, išskirti dominuojančius vakarietiškus teorinius diskursus bei įvertinti jų relevantiškumą lyčių santykių studijomis Lietuvoje; tyrinėti reiškinio paplitimo dinamiką bei išskirti smurto prieš moteris konteksto atskirus analizės lygmenis; išnagrinėti konteksto veiksnių sąveiką, atsižvelgiant į smurto prieš moteris šeimoje kompleksiškumą bei dinamiką; atlikti palyginamąją kokybinės šio tyrimo informacijos, Lietuvos empirinių tyrimų ir statistinių duomenų analizę; nustatyti kompleksišką skirtingų moterų viktimizacijos šeimoje formų sąveiką, jos dinamiką ir pasekmes politinių ir socialinių pokyčių kontekste. Išskirta keletas analizės lygmenų: a) socialiniai struktūriniai, b) šeimos veiksniai, c) individualios partnerių socialinės charakteristikos bei d) situaciniai/skatinantys veiksniai. Disertacijoje pateikiamos išvados apie sovietiniu periodu vyravusį diskursą, kuriame dominavo viešosios erdvės idealizavimas ir izoliacija; aptariamas masinių informavimo priemonių bei šeimos institucijos vaidmuo, stiprinantis tradicinius moteriškumo ir vyriškumo paveikslus. Analizuojamos dažniausios viktimizacijos formos, respondentų skirtingi požiūriai į smurtą, taip pat su smurtu susiję veiksniai, tokie kaip smurto patyrimas tėvų šeimoje, alkoholio vartojimas, skurdas bei skurdo keliamas stresas. Aptariama dažniausiai naudojama moterų įveikos strategija ir nepasitikėjimo pagalbą teikiančiomis įstaigomis priežastys.

ENThe thesis aims to analyse the historic development of violence against women, highlight dominant western theoretical discourses on this regard, and assess their relevance for studying relationship between sexes in Lithuania; it seeks to analyse the dynamics of the distribution of this phenomenon and distinguish different analytical levels in the context of violence against women; it explores the interaction of background factors taking into account the complexity and the dynamics of family violence against women; it provides the comparative analysis of qualitative information collected, the data of empirical research, and statistical data of Lithuania; and it determines complex interrelation between various forms of women victimisation in a family as well as its dynamics and consequences in a context of political and social changes. Several levels of analysis are distinguished: a) social structural, b) family factors, c) individual social characteristics of partners, and d) situational/encouraging factors. The thesis delivers conclusions on a prevailing discourse of Soviet times featuring the idealisation of public space and the isolation; it stresses the role of mass media and family institution which strengthens traditional images of a woman and a man. The thesis analyses the most common forms of victimisation, different attitudes towards violence, and factors related to violence, such as experiencing violence in a family, alcohol, poverty, and stress caused by poverty. The author discusses strategies mostly used in order to defeat women and reasons for poor trust in help institutions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11423
Updated:
2022-01-21 11:45:56
Metrics:
Views: 16
Export: