Asmens patirties sklaida autobiografijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmens patirties sklaida autobiografijoje: disertacija
Alternative Title:
Dispersion of Personal Experience in Autobiography
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
137 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo objektu buvo pasirinktas autobiografinis, į asmens aš sklaidą orientuotas, pasakojimas. Autobiografijos tipologiją įgalina keletas faktorių: vidinė pasakojimo organizacija, koncentruota į asmens aš sklaidą, į tai, kaip asmuo suvokia savo gyvenimo reikšmę, ir laiko matmuo, nes autobiografija yra platesnio, estetinio, literatūrinio konteksto ar konkrečios istorinės epochos konfigūracijos sudedamoji dalis. Autobiografinio pasakojimo trajektorija galėtų tarnauti modeliu, atveriančiu aš prigimties sampratos pokyčius. kadangi pagrindinė autobiografijos tema ir siužetas yra autoriaus-pasakotojo-personažo aš, autoriaus asmens patirtis ir charakterio ypatybės renkasi ir raiškos būdą: ar parašyti aš istoriškai, ar analizuoti filosofiškai, ar išreikšti poetiškai, artėjant prie grožinės literatūros raiškos principų. Šie trys savęs nusakymo modeliai – istorinis pasiaiškinimas, filosofinė autoanalizė, poetinė autoekspresija ar poetinė autoinvencija gali būti autobiografijos tipologiniu punktyru, kurį pildytų autobiografijoje ryškėjantis asmens santykis su aplinka ir savuoju laiku. Lietuviškos autobiografijos pradžia yra pažymėta asmens gyvenimo biografinių faktų artikuliacija. Nepriklausomybės lemtas žvilgsnis į individo vidaus gelmes pradeda poetinės autobiografijos etapą. Galima justi filosofinės minties autobiografijoje stoką. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENAn autobiographic story oriented towards the dispersion of personal me was selected as an object of the paper. A few factors empower the typology of autobiography: internal organisation of the story that is concentrated on dispersion of personal me, towards how a person perceives the meaning of his/her life, and the aspect of time as an autobiography is a component of wider aesthetical literary context or configuration of specific historical period. The trajectory of an autobiographic story could serve as a model that opens the changes of conception of the nature of me. Whereas the main idea and the subject of the autobiography is me of an author-story teller-character, personal experience and character peculiarities of an author choose way of expression; whether me should be written historically, analysed in philosophical way or expressed poetically moving closer to the expression principles of fiction. These three models of defining yourself is a historical explanation, philosophical auto-analysis, poetic auto-expression or poetical auto-intervention may be the dotted line of autobiographic typology which would be enriched by the person’s relation with the environment and his/her time that becomes clear in the autobiography. The beginning of the Lithuanian autobiography is marked by the articulation of biographic facts from person’s life. The look towards the deep of the individual’s interior determined by the independence starts the period of poetic autobiography. A lack of philosophical thoughts may be felt in the autobiography.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11383
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 25
Export: