Sceninė lietuviškosios istorinės pjesės interpretacija 1904-1940 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sceninė lietuviškosios istorinės pjesės interpretacija 1904-1940 m: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
247 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto Teatrologijos skyriuje. Dr. disert. (humanit. m.) - Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Stage interpretation of Lithuanian historical drama in 1904-1940 Vilnius, 2007 71 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama scenos kalbos raida istorinės lietuvių dramaturgijos interpretacijose mėgėjų teatre ir profesionalaus tarpukario teatro scenoje (1904-1940). Tiriamos istorinio spektaklio ir sociokultūrinio konteksto, sceninio istorijos reprezentavimo ir visuomenės lūkesčių, teatrinės raiškos priemonių ir viešosios istorijos sampratos sąsajos bei sankirtos. Analizuojamos istorinio lietuvių spektaklio ir kaimyninių Baltijos šalių scenose susiformavusių tautinės dramos interpretavimo būdų paralelės. Šie lietuvių teatro istorijos tyrimuose ligi šiol neaktualizuoti aspektai apsprendžia darbo naujumą bei originalumą. Nustatoma, kad sceninio lietuviškosios istorinės dramaturgijos interpretavimo raida buvo glaudžiai susijusi su tautiškumo problematikos svarstymais, o jų inspiruotas pakilios tautinių-istorinių įvaizdžių reprezentacijos idealas sąlygojo literatūrinio-aktorinio teatro tradicijos gyvybingumą ir komplikavo konceptualaus režisūrinio teatro idėjos įsisavinimą. Darbe atlikta istorinių tyrinėjamo laikotarpio spektaklių analizė atskleidžia ne itin nuoseklią – staigiais iškilimais bei atokryčiais paženklintą – sceninio istorinės dramos interpretavimo istoriją, kurią lėmė vėluojantis režisūrinio teatro teisės pripažinimas ir vietoj jos galiojusi iliustratyvia, paviršine tautiškumo topika pagrįsto istorinio spektaklio samprata. [LMT]

ENThe thesis analyses the development of the stage language within interpretations of historic Lithuanian dramaturgy in amateur theatre and professional interwar theatre (1904-1940). It explores the correlation and contradictions between historic performance and socio-cultural context, history representation on stage and society's expectations, theatrical expression measures and public history. It analyses parallels between historic Lithuanian performance and national drama interpretation methods on stages in neighbouring Baltic States. These aspects, not discussed in researches of Lithuanian theatre history yet, determine the novelty and the originality of the paper. It is determined, that the development of interpretation in Lithuanian historic dramaturgy was closely related to considerations on nationality issues, and the idol of the elevated representation of national-historic image, inspired by them, determined the vitality of literary-artistic theatre tradition and complicated mastering the idea of a conceptual directional theatre. The analysis of historic performances of the period researched discloses the inconsistency in the history of historic drama interpretations on stage, which is marked with sudden rises and falls determined by the delayed acknowledgment of rights towards directional theatre and then understanding of historic theatre on the bases of illustrative and superficial nationality topics.

Related Publications:
Viduramžių kautynės lietuviškosios visuomenės fokuse / Aurelijus Gieda. Acta historica universitatis Klaipedensis. 2011, t. 22, p. 103-128.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11355
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 18
Export: