Visuomeninių procesų įtakos miesto ir regiono erdvinei struktūrai dėsningumai ir jų modeliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomeninių procesų įtakos miesto ir regiono erdvinei struktūrai dėsningumai ir jų modeliavimas: disertacija
Alternative Title:
Regularities of the Impact of Social Processes on an Urban and Regional Spatial Structure and their Modelling
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
202 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe „Visuomeninų procesų įtakos miesto ir regiono erdvinei struktūrai dėsningumai ir jų modeliavimas” siekiama nustatyti Lietuvos vietą europinėje valstybių teritorijų planavimo „šeimų“ sistemoje bei parengti ir teoriškai pagrįsti koncepcinį visuomeninių procesų įtakos erdvinėms regiono ir miesto struktūroms tyrimo modelį papildant jį dedukciniu prognozių rengimo metodu. Darbo pradžioje analizuojami visuomeniniai erdviniai procesai (urbanizuotoje aplinkoje), jų struktūra, veikimo mechanizmai. Pastaroji analizė taikoma Lietuvos kontekstui. Stiprėjantys ryšiai su Vakarų pasaulio šalimis sudaro prielaidas valstybių raidos analogijų paieškai, rezultatų ir klaidų analizei. Siekiant nustatyti visuomeninių procesų įtakos erdvinėms regiono ir miesto struktūroms dėsningumus, pirmiausia teoriškai pagrindžiama analizės kriterijų sistema, leidžianti objektyviai aprašyti analizuojamą sąveiką. Toliau analizuojami empiriniai atskirų kriterijų rodikliai surinkti tyrimų metu, konkretizuojami ir kodifikuojami atskirų rodiklių (visuomeninių procesų) poveikiai erdvinėms miesto ir regiono struktūroms. Paskutiniame skyriuje formuluojamas koncepcinis erdvinių miesto ir regiono struktūrų plėtros prognozių modelis, aprašoma autoriaus siūloma „miestų grafinio kodo“ sistema, kurios įdiegimas leistų ne tik objektyviau vertinti mūsų miestų ir regionų potencialą, bet ir suteiktų galimybę įvairių sričių specialistams naudotis sukaupta informacija.

ENThe work “Regularities and of the impact of social processes on an urban and regional spatial structure and their modelling” seeks to establish Lithuania’s place in the European system of “families” of planning territories of the states and to prepare and to theoretically substantiate the conceptual model of investigation into the impact of social processes on spatial regional and urban structures supplementing it with the deduction method for preparing forecasts. First social spatial processes (in an urbanised environment), their structure, mechanisms of functioning are analysed. The analysis is applied to the Lithuanian context. Strengthening relations with the countries of the Western world create preconditions to search for analogies in the development of the states. Seeking to establish the regularities of the impact of social processes on regional and urban structures, first of all the system of the analysis criteria is substantiated theoretically, which enables the analysed interaction to be objectively described. Further, empirical indicators of separate criteria collected during the investigation are analysed, impacts of separate indicators (of social processes) on spatial urban and regional structures are concretised and codified. The last chapter formulates the conceptual model of forecasts of the development of spatial urban and regional structures, the system of “the graphic code of the cities” proposed by the author is described. Its implementation would allow not only the potential of our cities and regions to be evaluated more objectively but also would provide the possibility for specialists of different spheres to use information accumulated.

Related Publications:
Šiaulių miesto centrinė dalis ar urbanistikos paveldo saugotinos teritorijos? / Algis Vyšniūnas. Urbanistika ir architektūra. 2010, t. 34, Nr. 4, p. 181-194.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11335
Updated:
2022-02-07 20:08:37
Metrics:
Views: 13
Export: