Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento vertimo santykis su originalais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento vertimo santykis su originalais: disertacija
Alternative Title:
Relation of the translation of the New Testament by Samuel Boguslav Chylinski with the originals
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
162 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Chylinskische Übersetzung des Neuen Testaments und ihr Verhältnis zu den Vorlagen Vilnius, 2003 27 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – nustatyti pagrindinius bei papildomus Chylinskio Naujojo Testamento vertimo šaltinius ir įvertinti Chylinskio vertimo santykį su (galimais) papildomas šaltiniais. Atliekant lyginamąją analizę pagrindinis dėmesys skiriamas atskirų morfologijos, leksikos bei sintaksės vienetų gretinimui bei tekstologinių Chylinskio vertimo sutapimų su kuriuo nors iš galimų šaltinių aprašymui. Analizuojama ne tik vertimo kalba, bet ir rankraščio pradžioje ir gale padaryti įrašai įvairiomis kalbomis. Taip pat aprašomos Chylinskio Biblijos vertimo ir spausdinimo aplinkybės, atskirai apibūdinamos pagrindinio bei papildomų šaltinių išleidimo sąlygos bei svarbiausieji jų vertimo principai. Darbe nustatyta, kad pagrindinis Chylinskio Naujojo Testamento vertimo šaltinis – olandiška Generalinių luomų Biblija – Statenbijbel. Tai rodo tekstologiniai ir kalbos struktūros ypatumai bei ekstralingvistinės aplinkybės. Daugelis Chylinskio vertime vartojamų polonizmų atspindi ne konkrečius lenkiškus šaltinius, o individualias Chylinskio kalbos ypatybes, lenkiška Gdansko Biblija vertėjas rėmėsi tik sunkesnėse vietose, jos įtaka labiau juntama rankraščio taisymuose. Nustatyta, kad nėra pagrindo graikišką originalą arba Vulgatą laikyti Chylinskio Naujojo Testamento vertimo šaltiniu. [Iš leidinio]

ENThe goal of the dissertation is the identification of the main additional sources of The New Testament translation by Chylinski, and the assessment of the relation between the Chylinski’s translation and (possible) additional sources. In the comparative analysis, the main attention was provided for the comparisons of separate morphological, lexical and syntax units, and for the description of textual coincidences of the Chylinski’s translation with any of the possible sources. Not only the translation language but also the inscriptions in the beginning and in the end of the manuscript made in various languages were analysed. In addition, the work contains the description of the Bible translation by Chylinski, and the circumstances of its printing, along with the separately described conditions of issue of the main and additional sources, and the key moments of its translation. It was identified in the work that the main source of The New Testament translation by Chylinski was Statenbijbel - the Dutch Bible. It is indicated by the textual and language structure specifics, and the extralinguistic circumstances. Many polonisms used in Chylinski’s translation represent not any specific Polish sources but the individual features of Chylinski’s own language. The translator used the Polish Gdansk Bible only in more difficult places, and its impact is more noticeable in the manuscript corrections. It was identified that there is no basis to consider the Greek original or Vulgate as a translation source of The New Testament by Chylinski.

Related Publications:
Knyga nobažnystės krikščioniškos, 1653 : recenzija / Juozas Karaciejus. Acta linguistica Lithuanica. 2004, t. 51, p. 115-121.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11295
Updated:
2022-03-05 13:14:06
Metrics:
Views: 17
Export: