Etnologui Vaciui Miliui - 75

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnologui Vaciui Miliui - 75
Alternative Title:
75-year Anniversary of the Ethnologue Vacys Milius
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2001, 1 (10), p. 8-16
Keywords:
LT
Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje (1795 – 1915).
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas etnologo Vacio Miliaus 75 metų jubiliejui pažymėti. Jubiliatas gimė 1926 m. gruodžio 8 d. Kretingos apskrities Mosėdžio valsčiaus Šauklių kaime. 1946 m. baigė Telšių mokytojų seminariją, 1951 m. Vilniaus universitetą. 1955 m. apgynė kandidatinę (dabar daktaro) disertaciją “XIX a. –XX a. pirmosios pusės lietuvių valstiečių maistas ir namų apyvokos daiktai”. Nuo 1954 m. pradėjo dirbti Mokslų akademijos Istorijos ir teisės instituto (dabar Lietuvos istorijos institutas) Archeologijos ir etnografijos sektoriuje (nuo 1996 m. Etnologijos skyrius) jaunesniuoju (nuo 1955 m. – vyresniuoju, nuo 1994 m. - vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu, nuo 1997 iki 2001 m. - skyriaus vedėjas). Čia 1993 m. apgynė ir kitą disertaciją - “Lietuvos kaimo amatai ir technika XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje”, už kurią jam buvo suteiktas humanitarinių mokslų srities etnologijos krypties habilituoto daktaro laipsnis. 1994 m. Vytauto Didžiojo universiteto senatas jam suteikė profesoriaus vardą. 1997 m. jam suteiktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademiko mokslinis vardas. Už etninės kultūros tyrinėjimus ir jų organizavimą 1997 m. jis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ketvirtojo laipsnio ordinu. Jo publikuota beveik tūkstantis straipsnių ir knygų, virš šimto leidinių, kuriuose jis atliko mokslinio redaktoriaus, redkolegijos nario, recenzento, mokslinio konsultanto darbą. Tai vienas iškiliausių ir produktyviausių Lietuvos etnologų daugelio monografijų ir straipsnių autorius, pasižymėjęs ir visuomenine veikla. [Iš leidinio]

ENThe purpose of this article is to mark the 75-year anniversary of the ethnologue Vacys Milius. The hero of this anniversary was born on 8 December 1926 in village of Šaukliai (valsčius of Mosėdis, apskritis of Kretinga). In 1946, he graduated from the Teacher Seminary of Telšiai, in 1951, Vilnius University. In 1955, he maintained a doctorate candidate (at present, doctorate) thesis “Food and Household Objects of Lithuanian Peasants in 19th Century – First Half of the 20th Century”. He worked in the Section of Archaeology and Ethnology (from 1996, Department of Ethnology) of the Institute of History and Law (at present, Lithuanian Institute of History) since 1954: at first as a younger research-fellow and from 1955, senior research-fellow; from 1994, chief research-fellow; from 1997 to 2001, head of department. In 1993, he maintained a thesis “Crafts and Engineering in Lithuanian countryside in 19th Century – First Half of the 20th Century” and was awarded a degree of habilitated doctor of the humanities in the sphere of ethnology. In 1994, the Senate of Vytautas Magnus University awarded him the title of professor. In 1997, he was awarded a scientific title of a Member of the Lithuanian Catholic Academy of Science. In 1997, he was awarded the Fourth Class Order of the Grand Duke Gediminas, for the research into ethnic culture and organisation of the research work. He published almost a thousand articles and books, collaborated in over a hundred publications as scientific editor, member of the editorial board, reviewer, and science consultant. He is a prominent and prolific ethnologist, author of a great number of monographs and articles, and active public-spirited person.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Lietuvos etnologijos šaltinių klasifikacija / Rasa Paukštytė-Šaknienė, Vida Savoniakaitė , Danguolė Svidinskaitė , Žilvytis Šaknys , Irma Šidiškienė. Liaudies kultūra. 2005, Nr. 1, p. 14-27.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11209
Updated:
2018-12-17 10:50:54
Metrics:
Views: 8
Export: