Meno taisyklės ir lokalinis menininko tapatumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meno taisyklės ir lokalinis menininko tapatumas
Alternative Title:
Art rules and identity of local artist
In the Book:
Keywords:
LT
Lietuvių menas; Lokali tapatybė.
EN
Lithuanian art; Local identity.
Summary / Abstract:

LTPlečiantis meno teritorijoms, vykstant tarptautinės meno rinkos globalizacijos procesams, plečiantis masinės komunikacijos priemonių veiklos laukui, keičiasi tradicinė menininko profesinė, institucinė ir lokali savivoka. Vienas ryškiausių nūdienos konfliktų – tai nacionalinio-lokalaus ir tarptautinio-globalaus požiūrių priešprieša, kuri reiškiasi intelektinėje ir kūrybinėje srityje. Meniniuose Vakarų bei kitų civilizacinių pasaulių laukuose formuojasi tendencija vystyti naujas ištakų ir tapatybės paieškas. Jos domina pirmiausia meno sociologus, kultūrologus, antropologus, psichologus ir menotyrininkus. Straipsnyje aptariamos metodologinės menininko lokalios ir globalios tapatybės tyrimo perspektyvos, kurias taiko prancūzų socialinių ir humanitarinių mokslų atstovai: Pierre Bourdieu, Pascale Casanova ir Natalie Heinich. Dabartinės prancūzų meno sociologijos tyrimas atskleidžia plačias taikymo galimybes literatūros ar meno lauko ir kitų kultūros laukų tarpusavio sąveikai tirti; skirtingų nacionalinių laukų sąsajoms pagrįsti; įvairių kultūrų įtakoms Europos kultūrai atskleisti. Taip pat straipsnyje aiškinamasi, kaip menininko tapatinimosi su konkrečia nacionaline erdve problemos atsiskleidžia pastarųjų metų lietuvių vizualiojo meno kūrėjų darbuose.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių menas; Lokali tapatybė; Lithuanian art; Local identity.

ENAs art territories expand, international art market comes to be shaped by globalization processes, mass media field of activities expands, professional, institutional, and local identity of a traditional artist undergoes changes. One of the most distinct contemporary conflicts is antithesis of national-local and international-global perspectives that manifests itself in intellectual and creative field. In art fields of the Western and other civilizations, there emerges a trend towards the search for new sources and identity. These issues, first of all, attract the attention of art sociologists, cultural researchers, anthropologists, psychologists, and art researchers. The article discusses methodological perspectives of research on local and global identity of artist, which is applied by representatives of French social and humanitarian sciences: Pierre Bourdieu, Pascale Casanova, and Natalie Heinich. Contemporary French research in art sociology identifies a wide scope for their application in research on interaction between literary or art field and other cultural fields; to justify connections between different national fields; to identify the influences of various cultures on the European culture. Also, the article discusses how problems of artist’s identification with a specific national space reveal themselves in recent works of Lithuanian visual artists.

Related Publications:
Menininkas ir valstybė: socialinis psichologinis aspektas / E. Krukauskienė, L. Kublickienė, A. Matulionis, S. Rapoportas, I. Sutinienė. Vilnius : Eugrimas, 2003. 129 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11182
Updated:
2020-08-14 10:47:34
Metrics:
Views: 22
Export: