Šiuolaikinė lietuvių migracija : bendruomenės ir individo tapatumų slinktys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinė lietuvių migracija: bendruomenės ir individo tapatumų slinktys
In the Book:
Keywords:
LT
20 amžius; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė lietuvių emigracija - tai dinamiškas moderniosios tarptautinės migracijos procesas, neatsietinas nuo pasaulyje vykstančio migrantų srautų judėjimo. Svarstant šiuolaikinės globaliosios migracijos raiškos ypatumus, kyla klausimas, kokia yra lietuviškoji migracija, kokie jos ypatumai; kaip nacionalinės naracijos šiandieną apibūdina lietuvių migracijos kultūrą, istoriją. Straipsnyje aptariami naujųjų imigrantų lietuvių bendravimo su etninės bendruomenės Čikagoje nariais, siekiant įsitvirtinti naujoje šalyje, ypatumai. Svarstomi lietuviškojo tapatumo, neatsietino nuo lyties ir kitų migrantui kaip asmeniui svarbių charakteristikų: socialinio ir migracijos statuso, amžiaus, išsimokslinimo, šeiminės padėties. Lietuvių migrantų savastis šiuose svarstymuose atskleidžiama, panaudojant migrantiškąsias jų pačių naracijas. Šiame straipsnyje aptariami empiriniai duomenys, rinkti 1996-2000 m. Čikagos apylinkėse, apie šiuolaikinę migraciją ir su ja susijusių migrantų ryšius bei migrantiškąjį tapatumą. Etninės bendruomenės ryšiai su naujaisiais imigrantais yra svarbiausia tema, ypač atskleidžiant migrantų lyties strategijas, kai siekiama legalaus migranto statuso bei didesnio prestižo lietuvių bendruomenėje. Aptariama ir pačios lietuvių bendruomenės raiškos dinamika priimant naujuosius imigrantus.Reikšminiai žodžiai: Migracija; Migration.

ENContemporary emigration of Lithuanians is a dynamic process of modern international migration, which can not be separated from people migration flows present in the world. Discussing particularities of contemporary migration globally raises a number of questions. What Lithuanian migration stands for and what are its particularities, and how national narratives describe the culture and the history of Lithuanian migration. The article describes the communication of new Lithuanian immigrants with the ethnic community of Chicago in order to establish in a new country; and discusses some aspects of Lithuanian identity concurrent to such important characteristics as sex, social and migration status, age, education, and marital status. Individual information of Lithuanian migrants is not disclosed; the author uses emigrational narratives created by them. This article operates on empirical data about contemporary migration, the relations of immigrants, and immigrant identity; data was collected in Chicago region in 1996-2000. Relationship of ethnic community with the new immigrants is the most important subject disclosing sexual strategies concerning the status of legal immigrant and greater prestige in Lithuanian community. The article describes the dynamics of the expression in Lithuanian community when accepting new immigrants.

Related Publications:
Assessing "Global Lithuania": the strengths and weaknesses of Lithuanian diaspora engagement strategy / Dangis Gudelis, Luka Klimavičiūtė. Journal of Baltic studies. 2016, vol. 47, no. 3, p. 325-348.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11175
Updated:
2020-08-14 10:36:29
Metrics:
Views: 19
Export: