Nespecifinės muzikos prasmės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nespecifinės muzikos prasmės: disertacija
Alternative Title:
Meanings of unspecific music
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
208 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos muzikos akademija, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjami įvairūs su muzikos specifikos, ypač su vaizduojamąja ir komunikatyviąja funkcijomis, problema susiję reiškiniai. Be to, į tyrimų sritį patenka ir patys muzikinio vaizdavimo, prasmių perteikimo atvejai – įvairioms stilistikoms priskiriamų skirtingų autorių muzikinės kompozicijos. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, išvados, literatūros sąrašas ir trys priedai. Pirmajame skyriuje nagrinėjamos muzikos specifikos definicija, jos istorinis nei estetinis aspektai. Be to, pristatomos įvairios, su muzikinio vaizdavimo atvejais siejamos sąvokos – jų turinys bei įvairovė. Skyriaus pabaigoje įvedama prasminio vieneto sąvoka bei pateikiami su konkrečiomis muzikos išraiškos priemonėmis siejamų prasmių pavyzdžiai. Antrame skyriuje tiriamas skaičiaus ir muzikos santykis. Pateikus istorinio pobūdžio šį santykį iliustruojančią apžvalgą, tiriami konkretūs atvejai, kai, pasitelkus skaičius, kūriniuose perteikiamos nespecifinės muzikos prasmės. Trečiajame skyriuje tiriama žodžio ir muzikos koreliacija. Įvertinus susidariusias šio santykio tradicijas, pagrindines tendencijas, nagrinėjamas ypatingai muzikinio vaizdavimo požiūriu svarbus mokslas apie retorines figūras bei jo suteikiamos vaizdinių įkūnijimo, sukonkretinimo galimybės. Kaip dar vienas būdas užšifruoti konkrečias muzikai nespecifines prasmes, tiriama muzikinio alfabeto metodologija. Be to, pristatomos ir tokios mažiau nagrinėtos temos, kaip pačios kalbos, kalbėjimo skleidžiamų asociacijų nagrinėjimas. Ketvirtajame skyriuje analizuojamas muzikos vaizdingumo aspektu ypač svarbus programinės muzikos fenomenas. Čia eksponuojama programiškumo sąvokos turinys bei su juo susijusios problemos. Atskirai nagrinėjamos ir lietuvių muzikoje sutinkamos programiškumo apraiškos. [Iš leidinio]

ENThe doctoral thesis examines various issues related to problem of specialized nature of music, especially its visual and communicative functions. Besides, the scope of the research includes actual cases of musical depiction, communication of meanings – musical compositions created in a variety of styles. The thesis consists of introduction, four chapters, conclusions, list of literature, and three annexes. In the 1st chapter, the author examines the definition of specific nature of music, its historical and aesthetic dimensions. Besides, the author presents various concepts connected with instances of musical depiction, their content and variety. At the end of the chapter, the author introduces the concept of a meaningful unit, provides examples of meanings connected with specific means of musical expression. In the 2nd chapter, the author examines the relation between music and numbers. By presenting historic overview illustrating this relation, the author looks into specific cases, when numbers are used in musical pieces to communicate non-specific musical meanings. In the third chapter, the author focuses on correlation between words and music. After the assessment of existing traditions, main trends, the author turns to science of rhetoric figures and possibilities it engenders for embodying, specifying images. Musical alphabet methodology is examined as yet another way of encoding concrete meanings non-specific for music. Besides, the author introduces less examined themes, such as inspection of associations evoked by language, speaking. In the fourth chapter, the author analyzes the phenomenon of program music from the perspective of visual power of music.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11169
Updated:
2022-02-07 20:08:53
Metrics:
Views: 5
Export: