Lietuvių ir vokiečių etnomuzikiniai sąlyčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir vokiečių etnomuzikiniai sąlyčiai
Alternative Title:
Lithuanian and german ethnomusical contacts
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2001, t. 25, p. 271-280. Etninė muzika
Vėliau paskelbta knygoje: Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011
Summary / Abstract:

LTIlgus šimtmečius vienoje valstybėje gyvenusių dviejų tautų – lietuvių ir vokiečių – muzikinė raiška, kaip ir visa kultūra, buvo glaudžiai susijusi tiek etniškai, tiek vėliau, XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje, koncertinėmis tradicijomis, nes istoriškai susiklostę santykiai neaplenkė ir muzikinio gyvenimo. <...>Šio straipsnio objektas – lietuvininkų liaudies dainos ir evangelikų liuteronų giesmės sąlytis su tais pačiais vokiečių liaudies muzikos žanrais. Tyrinėjimo tikslas – atskleisti Mažosios Lietuvos lietuvių liaudies dainų ir giesmių melodikos savitumus bei jų sąveiką su vokiečių liaudies muzikos tradicija, <...>, išryškinti liaudies dainos ir lietuviškos protestantiškos giesmės poveikį viena kitai. Mažosios Lietuvos lietuvių liaudies dainos ir protestantiškos giesmės siejosi su vokiečių muzikinės kultūros tradicijomis. Lietuvių liaudies daina, nepaisant kai kurių vokiškos tradicijos įtakų, išsaugojo savo prigimtinį savitumą, archajiškumą. Mažosios Lietuvos liaudies daina ir protestantiška giesmė bėgant amžiams viena kitą veikė. Liaudies dainos melodika, intonacijos dermės, ritmo ir kiti elementai darė įtaką lietuvininkų giesmių melodijoms. Lietuvininkų liaudies dainos ir giesmės sąsajos nuo XVII amžiaus nuolat stiprėjo. Folklorinė lokalinė tradicija, liaudiška atlikimo maniera, natūraliai įsipynusi į evangelikų liuteronų giesmes, visada išsaugojo intonacinį ryšį su šio krašto dainuojamąja tautosaka. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe musical expression of two nations living in one state for a number of centuries, Germans and Lithuanians, were closely linked both ethnically and later during the end of the 19th century and first half of the 20th century, as was the entire culture, by concert traditions, because the relationships that developed historically did not outstrip the music of the period(...). The object of this article is the contact of the folk songs of the Lietuvininkai (the Lithuanian inhabitants of Lithuania Minor), and Evangelical Lutheran hymns with the same folk song genres of Germans. The aim of this research is to reveal the original aspects of the melody of Lithuanian folk songs and hymns of Lithuania Minor and their interaction with the German folk music tradition (...) bringing to light the influence of folk songs and Protestant Lithuanian hymns on one another. The Lithuanian folk songs and Protestant hymns of Lithuania Minor are linked with the traditions of the Germans‘ musical culture. The Lithuanian folk songs, despite some influences of German tradition, have preserved their innate individuality and archaic character. The folk song of Lithuania Minor and the Protestant hymn influenced one another as centuries passed. The melody, consistency of intonation, rhythm and other elements of folk songs had an impact on the melodies of Lietuvininkai hymns. The contact of folk songs and hymns of Lietuvininkai constantly strengthened starting in the 17th century. The local folklore tradition, and folk style of performance, naturally interweaved itself in the Evangelical Lutheran hymns, always preserving the intonational link with the sung folklore of this land.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Protestantiška tradicija ir evangeliška giesmė Mažojoje Lietuvoje / Daiva Kšanienė. Lietuvos muzikologija. 2002, 3, p. 128-141.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10991
Updated:
2020-03-06 18:49:06
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: