Региональный маркетинг : контекст Литвы

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Региональный маркетинг: контекст Литвы
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinio marketingo samprata darosi gana sudėtinga, ji tampa holistine. Marketingo objektais gali būti ne tik prekės, bet ir paslaugos, teritorijos (vietos), žmonės, idėjos. Mažiausiai iš išvardintų objektų, esame susidūrę su teritorijos (vietos) marketingo sąvoka. Strateginiame šalies ar kitos tai teritorijos valdyme ir planavime ypatingą vietą užima teritorijų marketingas, kuris reiškia, kad kiekvienas miestas, šalis ar regionas turi mokėti save pateikti, kurti įvaizdį, pristatyti save ne tik kitiems šalies regionams, bet ir užsienio šalims. Problema - dar daugelyje šalių skiriamas nepakankamas dėmesys teritorijų marketingui, t.y. nesistengiama sukurti savo šalies, miesto ar regiono teigiamo įvaizdžio. Straipsnio aktualumą nusako faktas, kad nedaug regionų susirūpinę savo įvaizdžio kūrimu, kuris dažnai lemia teritorijos konkurencingumą. Šio straipsnio tikslas – išnagrinėti regiono marketingo ypatumus: definicijas, tikslus, tikslines vietos marketingo grupes, kurios turi didelę įtaką regiono marketingo formavime. Tyrimo metodai – straipsnis parengtas naudojant periodinės spaudos bei sisteminės mokslinės literatūros analizės metodus. [Iš leidinio]

ENThe current concept of marketing is becoming quite complex, almost holistic. The objects of marketing can be not just goods but also services, territories (places), people, and ideas. The least frequent field of marketing in Lithuania is that pertaining to territories (places). In the strategic management and planning of a country or other territory, marketing of that territory should occupy a particular place of importance. Every city, country or region should know how to present itself, create an image and project itself not just to other regions of the country but also to other countries. The problem is that in many countries not enough attention is being paid to territorial marketing, i.e. not enough effort is made to create a positive image for one’s country, city or region. The topicality of the article is attested by the fact that not many regions have been concerned to look after image creation, which often determines a territory’s competitiveness. The purpose of this article is to analyse the characteristics of region marketing: definitions, aims, target groups for the region marketing, which may have a large impact on the shape of the region marketing. Research method – the article was prepared using analysis methods for the periodical press and systemic academic literature analysis methods. [From the publication]

ISBN:
9854177548
Related Publications:
Šiaulių regiono plėtros tendencijos / Teodoras Tamošiūnas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2004, Nr. 4, p. 279-284.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1094
Updated:
2019-02-08 17:02:08
Metrics:
Views: 53
Export: