Meninės kūrybos socialumo problema Pierre'o Bourdieu ir jo mokyklos meno sociologijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meninės kūrybos socialumo problema Pierre'o Bourdieu ir jo mokyklos meno sociologijoje: disertacija
Alternative Title:
Problem of Sociability of Creative Work in Art Sociology of Pierre Bourdieu and His School
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
145 lap
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus dailės akademija, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Problem of the social in artistic production: Pierre Bourdieu's sociology of art and its reception Vilnius, 2004 37, [2] p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tiriama prancūzų sociologo Pierre‘o Bourdieu (1930-2002) ir jo mokyklos meninio lauko teorija, jos funkcionavimas bei sklaida dabartinėje Vakarų Europos ir Lietuvos menotyroje. Glaustai aptariama XX a. pirmosios pusės sociologijos, estetikos ir meno sociologijos idėjos, apibrėžiami pagrindinių meno sociologijos teorinių paradigmų tipologiniai bruožai. Meninio lauko teorija lyginama su ankstesnėmis meno sociologijos idėjomis, todėl įtakingiausios meno sociologijos pakraipos ir teorijos suskirstomos į pagrindinius raidos etapus, kuriuos jungia pažiūrų, idėjų, metodologinių prieigų bendrumas: 1) ikisociologinė kryptis; 2) socialinė meno istorija; 3) tiriamoji sociologija. Bourdieu meno sociologijos ir jo mokyklos šalininkų koncepcijų analizė išryškino esminę teorinių paradigmų kaitą prancūzų meno sociologijos raidoje. Naujausioms prancūzų meno sociologijos teorijoms būdinga kokybiškai naujos tyrinėjimo strategijos bei socialinių ir humanitarinių mokslų suartėjimas. Prieinama išvados, kad Bourdieu mokyklos meno sociologija atitiko pasikeitusius menotyros poreikius ir pasitarnavo kokybiškai naujos į sociologinę problematiką orientuotos postmodernios meno sampratos įtvirtinimui. Meninio lauko teorija išreiškė bendras Vakarų meno sociologijos ir filosofijos tendencijas, pagrindė visa apimančią sociologinės pakraipos meno pažinimo sistemą ir tiesiogiai pasitarnavo meno istorijos tyrimuose, įvesdama naujų netradicinių tarpdalykinių meno tyrinėjimo metodų bei strategijų. [Iš leidinio]

ENThe thesis studies the theory of an artistic field of the French sociologist Pierre Bourdieu (1930-2002) and his school, its functioning and spread in the present-day art criticism of Western Europe and Lithuania. The ideas of sociology, aesthetics and art sociology of the first half of the 20th century are discussed in brief, typological features of main theoretical paradigms of art sociology are defined. The theory of the artistic field is compared with the earlier ideas of art sociology, therefore the most influential trends and theories of art sociology are divided into main phases of development, which are joined by commonness of attitudes, ideas, methodological approaches: 1) pre-sociological trend; 2) social art history; 3) investigative sociology. The analysis of art sociology of Bourdieu and the supporters of his school elucidated the essential change in theoretical paradigms in the sphere of French art sociology. Qualitatively new strategies of investigation and approach of social sciences and the humanities is typical of the latest French theories of art sociology. The conclusion is drawn that sociology of Bourdieu’s school met the changed needs of art criticism and served the establishment of qualitatively new post-modernistic conception of art that is oriented towards sociological problems. The theory of the artistic field expressed general tendencies in Western art sociology and philosophy, substantiated an all-embracing system of knowing art and directly served the studies of the history of art introducing new non-traditional methods and strategies of interdisciplinary art research.

Related Publications:
Rašytojo socialumas : lietuvių rašytojų savivoka XX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje / Loreta Jakonytė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. 254 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10915
Updated:
2022-01-04 19:29:27
Metrics:
Views: 4
Export: