Mažosios Lietuvos oikonimai (XIV-XVIII a.) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos oikonimai (XIV-XVIII a.): disertacija
Alternative Title:
Names of Residential Places in the Lithuania Minor (14th-18th centuries)
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
257, [1] lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
18 amžius; 14 amžius; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTDisertaciją sudaro įvadas, keturios dalys ir išvados, šaltinių bei literatūros sąrašai, panaudotos literatūros ir šaltinių bei darbe vartojamų vietovardžių sutrumpinimų sąrašai. Įvade pateikiama trumpa Mažosios Lietuvos istorija, apžvelgiama mokslinė literatūra nagrinėjama tema, pristatomas darbo objektas, tikslai ir uždaviniai, trumpai apibūdinami šaltiniai bei darbe vartojamos sąvokos ir terminai. Kadangi oikonimai buvo renkami iš vokiškų rašytinių ir spausdintinių šaltinių, kur jie pateikiami apvokietinti, t.y. pritaikyti prie vokiečių kalbos bei toponimikos sistemų, tai pirmajame skyriuje apžvelgiami jų vokietinimo dėsningumai. Antrasis skyrius skirtas Mažosios Lietuvos oikonimų struktūros bruožams. Istorinių oikonimų darybos tyrimas, pritaikant dabartinių vietovardžių struktūrinę-gramatinę klasifikaciją, yra sunkiai įvykdomas, todėl darbe aptariami bendriausi oikonimų struktūros bruožai. Išskiriamos tokios oikonimų grupės: priesaginiai, priešdėliniai, sudurtiniai, sudėtiniai ir kitokios darybos. Dėl sunkumų atstatant pirmines lytis atsisakoma jų skirstymo į pirminius ir antrinius, taip pat nėra galūnių vedinių. Pagrindinę disertacijos dalį sudaro skyrius, kuriame aiškinama Mažosios Lietuvos XIV-XVIII a. oikonimų kilmė, išskiriant keturias oikonimų grupes pagal kilmę: lietuviškos (resp. baltiškos) kilmės, oikonimai, kilę iš genetiškai nelietuviškų asmenvardžių, kitaip kilmės požiūriu vertintini ir neaiškios kilmės oikonimai. Paskutiniame skyriuje nustatoma Mažosios Lietuvos gyvenamųjų vietų vardų lietuviška ar prūsiška kilmė, remiantis leksiniais, morfologiniais bei fonetiniais kriterijais. [Iš leidinio]

ENA brief history of the Lithuania Minor is presented in the introduction, related scientific publications are review, the object, aims and objectives of the paper are presented and a brief description of the sources, concepts and terms used in the paper is provided. As the names of residential places were collected from the German written and printed sources, where their German version is given i.e., they are adjusted to the systems of the German language and toponymy, therefore the patterns for bringing them closer to the German language are reviewed in the 1 chapter. 2 chapter deals with the structural characteristics of names of residential places in the Lithuania Minor. The research of formation of historic place names along with structural-grammatical classification of modern place names is difficult to implement, therefore the very general structural characteristics of names of residential places are discussed. The following groups of place names have been distinguished: suffix, prefix, compound and complex derivatives and names of other formation. The classification into primary and secondary names as well ending derivatives are not presented due to the difficulty to restore original genders. The major part of the paper is made of the chapter explaining the origin of place names of the 14th-18th centuries of the Lithuania Minor. Four groups of residential place names have been separated according to the origin: Lithuanian (Baltic), place names, which originated from genetically non-Lithuanian personal names, place names that should be treated otherwise in terms of origin and place names of undefined origin. The last chapter establishes Lithuanian or Prussian origin of names of residential places in the Lithuania Minor based on lexical, morphological and phonetic criteria.

Related Publications:
  • Kauno Freda ir Aleksotas: oikonimų istorinio sociumo kontekstas / Nijolė Taluntytė. Tekstai ir kontekstai: kalbos judesys : mokslinių straipsnių rinkinys / redaktorių kolegija: pirmininkė - Jadvyga Krūminienė ... [et al.]. Kaunas: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. P. 421-427.
  • Toponimija skaitmeniniu pavidalu : Joniškio rajono vietovardžių geolingvistinė duomenų bazė / Nerija Bartkutė, Remigijus Jodelis. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2008, t. 4, p. 20-27.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10911
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 18
Export: