Genovaitė Kačiuškienė. Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologijos bruožai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Genovaitė Kačiuškienė. Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologijos bruožai: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 3, p. 518-523
Recenzuojama knyga: Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologijos bruožai / Genovaitė Kačiuškienė Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006 181 p.
Keywords:
LT
Genovaitė Kačiuškienė. Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologijos bruožai; Daujėnai; Joniškėlis; Klovainiai; Krinčinas; Panevėžys; Saločiai; Vaškai; Lietuva (Lithuania); Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTRecenzijos autorė pabrėžia, kad Genovaitės Kačiuškienės disertacija, apginta 1984 m., lietuvių kalbotyroje buvo vienas iš pirmųjų tarmių fonologinių aprašų, dažnam dialektologui tapusi pavyzdine fonologine studija. Ji atgimė moksline monografija. Recenzuojamą darbą sudaro penki skyriai: „tarmės tyrimų apžvalga“, iš fonologinės dalies susidedantys „prozodija“ ir „Vokalizmas“, taip pat „Priedas: psichoakustinė priebalsių klasifikacija“ ir „Baigiamosios išvados“. Pradžioje yra pratarmė, o pabaigoje išsami santrauka anglų kalba ir išsamus literatūros sąrašas (210 pozicijų). sudaro pratarmė, trys skyriai, priedas bei išsamus literatūros sąrašas. Ypač vertingi publikuojami labai smulkia transkripcija perrašyti tiriamosios tarmės tekstai su komentarais. Tekstai užrašyti Daujėnuose, Joniškėlyje, Klovainiuose, Krinčine, Saločiuose, Vaškuose. Eksperimentai – audiciniai (psicholingvistiniai), instrumentiniai, taip pat statistiniai skaičiavimai atlikti korektiškai ir kruopščiai (jų rezultatai pateikti 19 lentelių ir 33 brėžiniuose). Eksperimentiniai vokalizmo tyrimai yra trys. Pirmajame apžvelgiami balsių kiekybės bei spektrų matavimai ir skaičiavimai. Antruoju pagrindžiamas toks pat – segmentinis redukuotųjų balsių, vartojamų galūnėse, fonologinis aiškinimas. Trečiasis eksperimentas yra psichoakustinis. Tyrimai padeda atsakyti į aktualius tarmės balsių redukcijos, kiekybės, fonemų inventoriaus ir kitus klausimus. Monografija skiriama visiems, kas domisi lietuvių kalbos tarmėmis, jų fonetinėmis ir fonologinėmis ypatybėmis, ji bus naudinga dialektologams, studentams lituanistams. Recenzentė neabejoja jos verte dialektologijos mokslui ir apskritai baltistikai.Reikšminiai žodžiai: Panevėžiškių šnekta; Fonologinis aprašas; Eksperimentinė fonetika; Murmamieji balsiai; Panevėžys' subdialect; Phonological research; Experimental phonetics.

ENThe author of the review stresses that the doctoral thesis of Genovaitė Kačiuškienė, defended in 1984, was one of the first phonological descriptions of dialects in the Lithuanian linguistics and became an exemplary phonological study to many linguists. It was reborn as a scientific monograph. The reviewed work consists of five chapters: “Dialect Research Review”, “Prosody” and “Vocalism” consisting of phonological part, an “Annex: Psychoacoustic Classification of Consonants” and “Final Conclusions”. There is an introduction at the beginning of the book, a summary in English and a comprehensive reference list (210 positions) at the end. The transcribed texts of the analyzed dialect and their comments are of particular value. The texts were recorded in Daujėnai, Joniškėlis, Klovainiai, Krinčinas, Saločiai and Vaškai. Experiments are auditional (psycholinguistic), instrumental and statistical calculations (the results are presented in 19 tables and 33 schemes). There are three experimental analyses of vocalism. The first one deals with the measurement and calculation of vowel quantity and range. The second one justifies the phonological explanation of reduced vowels used in flexions. The third experiment is a psychoacoustic one. The experiments help answer the questions of the reduction and quantity of dialectal vowels, inventory of phonemes etc. The monograph is dedicated to everyone who is interested in Lithuanian dialects, their phonetic and phonological features. The reviewer is certain of its value for the study of dialectology and Baltic studies.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Priesagos -inis, -ė būdvardžių kirčiavimas rytų aukštaičių patarmėje / Rūta Kazlauskaitė. Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai / sudarytojos: Jolita Urbanavičienė, Ritutė Petrokienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018. P. 138-175.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10908
Updated:
2018-12-17 11:52:19
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: