Lietuvos kariuomenės kapeliono funkcijos ir jų reikšmė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kariuomenės kapeliono funkcijos ir jų reikšmė: disertacija
Alternative Title:
The Functions of the Military Chaplain and Their Significance
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
261, 49, [3] lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian armed forces chaplain's funkcions [i.e. functions] and their meaning Kaunas, 2004 30, [1] p
Summary / Abstract:

LTKariuomenės kapelionas yra garantas, kad bus stengiamasi spręsti žmonių tarnyboje problemas. Siekiant efektyvaus šių problemų sprendimo, kareiviai turėtų būti profesionaliai lavinami. Be to, reikalingas ilgalaikis operatyvus veiklos metodas, kuris užtikrintų vieningą, visiems kapelionams priimtiną, sistemą. Tyrimo objektas – kariuomenės kapeliono funkcijos, jų struktūra ir turinys. Tyrimo tikslas – sukurti kariuomenės dvasininko veiklos modelį, pagrįstą detaliu kapeliono funkcijų aprašymu, kurios buvo suformuotos ikikarinėje Lietuvoje ir vėliau legitimuotos tarptautiniais, Lietuvos ir bažnyčios teisiniais dokumentais. Tyrimo hipotezė: kareivių moralė ir dvasingumas tiesiogiai priklauso nuo kariuomenės kapeliono veiklos. Lietuvos kariuomenės kapeliono funkcijos garantuoja maksimalų pasisekimą ugdant kareivių moralę ir įgyvendinant Bažnyčios patikėtą misiją – skleisti ir puoselėti ramybę. Teisinis kapeliono institucijos pagrindas kyla iš juridinės kapeliono funkcijos. Kariuomenės kapeliono teisinė ir pastoracinė veikla yra deklaruota Bažnyčios dokumentuose. Kariuomenės kapeliono pastoracinė veikla – skelbti Dievo pasaulį ir švęsti sakramentus – remiasi kanonine teise, kuri yra oficialiai pripažinta abipusiu Bažnyčios ir valstybės susitarimu. Be to, visuotinės žmogaus teisės ir kariuomenės kapeliono institucijos legitimacija deklaruotos ir tarptautinėje teisėje. Tai gi, kapeliono institucija ir kapeliono funkcijų vykdymas yra svarbūs įgyvendinant kareivių religines teises bei patenkinant jų dvasinius poreikius kariuomenėje.

ENThe military chaplain is a guarantee that there will be attempts to solve the problems of people in service. In order that these problems are solved effectively, soldiers should receive professional education. Moreover, a long-term functioning method is required to ensure a unified system acceptable to all chaplains. The research aims to examine the functions of the military chaplain, as well as their structure and content. The research seeks to develop a model of the activities of military clergy, based on a detailed description of the chaplain’s functions which were formed in pre-war Lithuania and were later legitimized by international, Lithuanian and Church legal documents. Research hypothesis: the morale and the spirituality of soldiers depend directly on the work of the military chaplain. The functions of the military chaplain ensure the maximum success in raising the morale if the soldiers and in implementing the mission entrusted by the Church – to spread and cultivate peace of mind. The legal foundation of the military chaplain’s institution derives from the juridical function of the chaplain. The legal and pastoral work of the military chaplain is declared in Church documents. The pastoral work of the chaplain – to announce the word of God and minister sacraments – is based on the canonical law, which is officially recognized by the mutual agreement of the Church and the state. Furthermore, the universal human rights and the legitimating of the institution of the military chaplain have been affirmed in international law.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10889
Updated:
2022-02-07 20:09:26
Metrics:
Views: 30
Export: