Elektroninių dokumentų Lietuvos nacionaliniame dokumentų fonde valdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninių dokumentų Lietuvos nacionaliniame dokumentų fonde valdymas: disertacija
Alternative Title:
Management of electronic documentation of the National documentation fund
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
127 lap
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Electronic records management in the Lithuanian national documentary fund Vilnius, 2007 55 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjami elektroninių dokumentų valdymo teoriniai ir praktiniai aspektai ir nustatomi elektroninių dokumentų Lietuvos nacionaliniame dokumentų fonde valdymo principai ir priemonės. Pirmame skyriuje „Elektroniniai dokumentai ir jų valdymas“ atlikta archyvistikos elektroninio dokumento sampratos mokslinių tyrimų analizė. Šios analizės duomenimis grįstas originalus elektroninio dokumento sampratos tyrimas ir sąvokos apibrėžimas. Atlikus elektroninių dokumentų valdymų sistemų teorijų analizę nustatyti elektroninių dokumentų valdymo principai (veiklos reglamentavimas, tęstinumas, suderinamumas, perimamumas) ir priemonės. Antrame skyriuje „Archyvų veikla elektroninių dokumentų valdymo kontekste“, siekiant išsiaiškinti Europos Sąjungos šalių valstybės archyvų įgaliojimus, atlikta archyvų teisinės bazės, kuri nustato bendruosius archyvų veiklos principus, jų įgaliojimus, uždavinius ir funkcijas, archyvo nustatomų reikalavimų taikymo sritį, taip pat pagrindines su archyvų veikla susijusias sąvokas, analizė. Daroma išvada, kad Lietuvoje įgyvendinti visi 4 principai, sudarantys būtinas elektroninių dokumentų valdymo prielaidas. Trečiame skyriuje „Dokumentų Lietuvos nacionaliniame dokumentų fonde valdymo tyrimo rezultatai“, siekiant nustatyti elektroninių dokumentų Lietuvos nacionaliniame dokumentų fonde valdymo principus ir priemones, išanalizuotas dokumentų Lietuvos nacionaliniame fonde valdymo modelis, kurį pasitelkiant tirtas elektroninių dokumentų valdymas, organizuojamas pagal Lietuvos archyvų departamento nustatytus reikalavimus. Darbe apibrėžiama tolesnė veiklos kryptis – elektroninių dokumentų perėmimo iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių į valstybės archyvus ir saugojimo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas.

ENThe thesis analyses theoretical and practical aspects of the electronic document management and establishes principles and measures of the electronic document management system in the national documentation fund. The first chapter ‘Electronic documents and their management’ gives a scientific analysis into the concept of archival digital records. A specific study of the digital document concept and its definition is based on the analysis data. Having carried out a theoretical analysis of the digital document management, its principles and measures have been established. In the second chapter ‘Activity of archives in the context of the digital documentation’, seeking to find out the state archive powers of the EU countries, an analysis of the legal basis determining general principles of archive activities, their powers, objectives, functions, etc. is made. A conclusion is drawn that all the four principles, providing necessary grounds for the digital document management have been implemented in Lithuania. Seeking to establish the management principles and measures of the digital documents at the National Documentation Fund the third chapter ‘Results of surveys into the document management at the Lithuanian documentation fund’, analyses a model of document management at the National Documentation Fund, based on which the digital document management in accordance to the regulations established by the National Archive Department has been studied. A further work activity regarding the takeover of the digital documentation from the state and municipality institutions and companies to the state archives and the creation and implementation of the protection strategy, has been defined.

Related Publications:
Dokumentų valdymo tobulinimo ypatumai: Šiaulių teritorinės ligonių kasos atvejis / Teodoras Tamošiūnas, Indrė Paulauskienė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2014, Nr. 1 (33) p. 136-150.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10799
Updated:
2022-02-07 20:08:48
Metrics:
Views: 16
Export: