Teisėjų nepriklausomumo įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisėjų nepriklausomumo įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje: disertacija
Alternative Title:
The Implementation of the independence of judges in the Lithuanian legal system
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
159 lap
Notes:
Disertacija rengta 1996-2004 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Richterliche Unabhängigkeit und ihre Verankerung im litauischen Rechtssystem Vilnius, 2004 37 p
Summary / Abstract:

LTTeisėjų nepriklausomumas nėra savitikslis dalykas, bet būtina žmogaus teisių ir laisvių apsaugos sąlyga, vienas iš svarbiausių teisingumo vykdymo principų, nes tik nepriklausomi teisėjai, vykdydami teisingumą, bus pajėgūs užtikrinti Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisves. Tyrime atskleidžiama teisėjų nepriklausomumo reikšmė teisingumo vykdymui, nagrinėjamos teisėjų nepriklausomumo formos ir teisėjų nepriklausomumo garantijos, taip pat analizuojama, ar tinkamas ir pakankamas teisėjų nepriklausomumo įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje, atskleidžiant pagrindines praktines problemas, susijusias su teisėjų nepriklausomumo užtikrinimu. Disertacijoje nagrinėjami teisėjų nepriklausomumą Lietuvoje įtvirtinantys teisės norminiai aktai, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, Lietuvos ir užsienio mokslinė doktrina, naudotasi įvairių sociologinių tyrimų rezultatais. Kartu tiriama, kaip teisėjų nepriklausomumas įtvirtintas tarptautinės bendruomenės dokumentuose, daugelio užsienio valstybių konstitucijose; nagrinėjama ir Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija. [Iš leidinio]

ENThe independence of judges is not an end in itself, but a necessary condition of the protection of human rights and freedoms, one of the most important principles in the enforcement of justice, because only independent judges are empowered to ensure that the laws expressed in the Constitution, statutes, and other legal acts are implemented, that the law has priority, to protect human rights and freedoms. This study reveals the significance of legal enforcement by independent judges, examines forms and guarantees of judges’ independence and analyses whether the independence of judges in the Lithuanian legal system is appropriate and sufficient, revealing the main practical problems related to ensuring the independence of judges. The dissertation examines the independence of judges in implementing the normative acts in Lithuania and the jurisprudence of the Republic of Lithuania’s Constitutional Court, and Lithuanian and foreign scientific doctrine, using the results of various bodies of social research. Together they examine how the independence of judges is established in international community documents, mostly in foreign constitutions; and examines the European court of human rights jurisprudence.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10789
Updated:
2022-01-21 10:32:46
Metrics:
Views: 98
Export: