Sunkus sveikatos sutrikdymas: teorinės ir praktinės kvalifikavimo problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sunkus sveikatos sutrikdymas: teorinės ir praktinės kvalifikavimo problemos: disertacija
Alternative Title:
Serious health impairment: theoretical and practical problems of qualification
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
227 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Severe health impairment: theoretical and practical problems of qualification Vilnius, 2007 48 p
Summary / Abstract:

LTŠioje disertacijoje atliktas sunkaus sveikatos sutrikdymo, numatyto Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 135 straipsnyje, tyrimas. Pagrindinis šio mokslo tyrimo tikslas - atskleisti sunkaus sveikatos sutrikdymo, už kurį iškyla baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 135 straipsnį, sampratą, išanalizuoti šios nusikalstamos veikos požymius, iškelti nagrinėjamos nusikalstamos veikos teorines ir praktines kvalifikavimo problemas bei pateikti pasiūlymus šių problemų sprendimui. Atsižvelgiant į keliamus tikslus, disertacijoje nagrinėjama nusikaltimų žmogaus sveikatai samprata, aptariami baudžiamosios atsakomybės už sunkų sveikatos sutrikdymą istorinio vystimosi aspektai ir jų įtaka šiuolaikinei sunkaus sveikatos sutrikdymo sampratai, išsamiai analizuojami sunkaus sveikatos sutrikdymo sudėties objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Atliekant disertacinį tyrimą yra nagrinėjami atskiri teoriniai ir praktiniai aspektai, susiję su sunkaus sveikatos sutrikdymo atskyrimu nuo kitų panašių nusikalstamų veikų, analizuojami sunkų sveikatos sutrikdymą kvalifikuojantys požymiai, kurie didina atsakomybę už šios nusikalstamos veikos padarymą. Darbe atliktas tiriamos teisės normos reglamentavimo lyginamasis tyrimas su kitų užsienio valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose numatytomis panašiomis teisės normomis, iškelti ir išanalizuoti sunkaus sveikatos sutrikdymo probleminiai kvalifikavimo klausimai bei suformuluoti pasiūlymai šių klausimų sprendimui. Disertacija sudaryta iš įvado, tiriamosios dalies, išvadų ir pasiūlymų bei naudotų tyrimo šaltinių sąrašo. [Iš leidinio]

ENThe thesis examines the issue of serious health impairment provided for in Article 135 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania. The purpose of the thesis is to analyse the concept of serious health impairment subject to criminal liability pursuant to Article 135 of the Criminal Code, examine the features of this criminal activity, raise the issue of theoretical and practical re-qualification of this criminal activity and give proposals to solve this issue. With that in mind, the thesis analyses the concept of crimes against human health, examines the historical aspects of how the criminal liability for serious health impairment developed and the impact of these aspects on the modern concept of serious health impairment. It also provides a comprehensive analysis of objective and subjective features of the elements of serious health impairment. The thesis examines specific theoretical and practical aspects related to the separation of serious health impairment from similar criminal acts, identifies its qualifying features which increases the level of liability for the commission of this crime. It carries out a comparative analysis of how the criminal legislation of other countries regulates this legal norm, raises the issue of qualifying the serious health impairment and formulates proposals for solving the problem. The structure of the thesis is divided into introduction, subject matter, conclusions, proposals and references.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10780
Updated:
2022-02-07 20:09:21
Metrics:
Views: 73
Export: