Viešosios tvarkos apsauga vietos savivaldoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešosios tvarkos apsauga vietos savivaldoje: disertacija
Alternative Title:
Protection of public order in local self-government
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
175 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPasirinkta mokslinio darbo tema yra aktuali dėl kelių priežasčių: - pirma, neužtikrinant visuomenės saugumo poreikių, yra diskredituojamos teisėtvarkos institucijos; - antra, augantis vietos savivaldos institucijų autoritetas, skatina plėtoti jų kompetenciją viešosios tvarkos apsaugos srityje; - trečia, modernizuojant teisėtvarkos institucijų sistemą, diegiant joje savivaldybių viešosios tvarkos apsaugos tarnybas, pirmiausia būtina nubrėžti viešosios tvarkos apsaugos subjektų veiklos ribas, nustatyti jų sąveiką. Lietuvoje viešosios tvarkos apsauga vietos savivaldoje nebuvo tyrinėjama moksliniu lygiu, tai lemia neefektyvų šios funkcijos praktinį įgyvendinimą. Dėl šios priežasties nukenčia vietos gyventojų saugumo interesai. Tyrimo objektas: viešosios tvarkos apsauga vietos savivaldos teritorijoje. Tyrimo dalykas: vietos savivaldos institucijų veikla įgyvendinant viešosios tvarkos apsaugą. Tyrimo tikslas: nustatyti optimalaus, atitinkančio vietos gyventojų poreikius ir suderinto su Europos bei nacionaline teise, viešosios tvarkos apsaugos modelio vietos savivaldoje kūrimo prielaidas. Iškeltam tikslui įgyvendinti, formuluojami vieni iš uždavinių: - analizuoti viešosios tvarkos apsaugos kaip vietos savivaldos institucijų veiklos objekto socialinę reikšmę, turinį bei santykį su viešosios tvarkos užtikrinimu (garantavimu); - tirti vietos savivaldos, kaip pažangaus vietos gyventojų saugumo problemas sprendžiančio instituto, esmę, socialinę paskirtį; - analizuoti viešosios tvarkos apsaugos tradicijas Lietuvoje vietos savivaldos institucijų raidos sąlygomis. [Iš leidinio]

ENThe topic of scientific research is relevant due to a number of reasons: - first, if society’s need for safety is not satisfied, law-enforcement institutions are discredited; - second, growing authority of local self-government institutions, encourages to develop their competencies in the area of defending public order; - third, in modernizing the system of law-enforcement institutions, implementing within it self-governments’ public order defense services, firstly, it is necessary to draw the boundaries of public order defense subjects’ activities, to establish how they interact. In Lithuania, defense of public order on a local self-government level was not researched on a scientific level, this leads to ineffective practical implementation of this function. For this reason, local inhabitants’ need for safety is not satisfied. Research object: defense of public order on the territory of local self-government. Research subject: activity of local self-government institutions in ensuring defense of public order. Research goal: to establish assumptions for creating an optimal model of defending public order in a local self-government that would satisfy the needs of local inhabitants and would be in conformity with European and national law. To achieve set goal, the author formulates several objectives: - to analyze the social meaning, content and relation to defense of public order (guarantee) of defense of public order as the object of local self-government’s activities, content and relation to protection (guarantee) of public order; - to examine the essence and social purpose of local self-government as progressive institution capable of addressing the issue of local inhabitants’ safety; - to analyze the traditions of defending public order in Lithuania under the conditions of evolving local self-government institutions.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10758
Updated:
2022-02-07 20:08:20
Metrics:
Views: 9
Export: