Pradinių klasių mokinių lietuvių bendrinės tarties, kaip kalbinės komunikacijos dalies, mokymas ir mokymasis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokinių lietuvių bendrinės tarties, kaip kalbinės komunikacijos dalies, mokymas ir mokymasis: disertacija
Alternative Title:
Instruction and learning of general Lithuanian pronunciation among teachers of primary classes, as a part of oral communication
Publication Data:
Klaipėda, 2007.
Pages:
182 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 m. Klaipėdos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 2007. Bibliografija.
Reviews:
Recenzija leidinyje Pedagogika. 2008, 89, p. 193-194
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lehren und Lernen der litauischen Standardaussprache als eines Teils der sprachlichen Kommunikation in der Grundschule Klaipėda, 2007 39 p
Summary / Abstract:

LTPradinių klasių mokinių kalbos tyrimų aktualumą nulemia tai, kad kalba yra pagrindinė komunikacijos priemonė. Vadovaujantis prielaida, kad pradinių klasių mokinių bendrinės tarties gebėjimų mokymas(is) yra esminis specialus didaktinis uždavinys, darbe į kalbinę komunikaciją žiūrima kaip į procesą, kurio sudedamoji dalis ir kodo sąlyga yra bendrinė tartis. Darbe, vadovaujantis natūralaus kalbos tyrimo strategija, ieškoma atsakymų į tokius klausimus: kokia yra bendrinės tarties gebėjimų reikšmė jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių kalbinei komunikacijai; kokie veiksniai mokant ir mokantis lietuvių bendrinės tarties yra esminiai, kokia bendrinės tarties, kaip kalbinės komunikacijos dalies, koncepcija atitiktų pagrindinius komunikacinio kalbos mokymo(si) principus; kokia tyrimo metodologija leistų ištirti pradinių klasių mokinių ir jų mokytojų, kaip potencialių institucinių ugdytojų, bendrinės tarties gebėjimus. Empirinis tyrimas apėmė 3 etapus, padedančius įvertinti pradinių klasių mokinių ir jų mokytojų bendrinės tarties būklę, atskleisti išorinius ir vidinius faktorius, darančius įtaką bendrinės tarties mokymui(si), sukurta ir praktiškai patikrinta „Bendrinės tarties tobulinimo(si) programa mokytojams“, sukurta ir ugdomuoju eksperimentu patikrinta mokyklos praktikoje „Bendrinės tarties, kaip kalbinės komunikacijos dalies, mokymo ir mokymosi programa III klasės mokiniams“. Mokslinės literatūros analizės ir empirinių tyrimų pagrindu sukurta bendrinės tarties mokymo(si) pradinėse klasėse koncepcija. [Iš leidinio]

ENThe relevance of research on language of primary school pupils is conditioned by the fact that language is the main means of communication. Based on the assumption that teaching of standard language pronunciation skills to primary school pupils is an essential, specialized didactic task, the work approaches linguistic communication as a process, whose constituent part and code condition is standard pronunciation. The work utilizes natural language research strategy to find answers to the following questions: what is the effect of standard pronunciation skills on linguistic communication of young schoolchildren; what factors are crucial in teaching/learning standard Lithuanian pronunciation, what concept of standard pronunciation, as a part of linguistic communication, would fulfill the main principles of communication instruction/learning of languages; what research methodology would allow to examine standard pronunciation skills or primary school pupils and their teachers, as potential institutional educators. Empirical research comprised 3 stages that helped to assess standard pronunciation situation among primary school pupils and their teachers, identify external and internal factors, which affect teaching/learning of standard pronunciation; the author prepared and practically tested “Program for improving standard pronunciation among teachers“, prepared and tested through educational experiments at school “Program of teaching/learning standard pronunciation, as a part of linguistic communication, for pupils of III grade“.

Related Publications:
Ilgujų ir trumpujų balsių realizavimas sakytinės žiniasklaidos darbuotojų kalboje / Irena Kruopienė, Kačiuškienė Genovaitė. Žmogus ir žodis. 2008, 1, p. 38-42.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10727
Updated:
2022-02-07 20:08:50
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: