Pinigų srautų informacijos formavimo ir vertinimo sistema : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pinigų srautų informacijos formavimo ir vertinimo sistema: disertacija
Alternative Title:
The System of forming and evaluating cash flow information
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
148 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: System of formation and evaluation of the information about cash flows Vilnius, 2005 41 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas - pinigų srautai Lietuvos perdirbamosios pramonės įmonėse. Tyrimai atlikti 1997 - 2003 metais. Tyrimo tikslas - sukurti pinigų srautų informacijos formavimo ir vertinimo sistemą Lietuvos ūkio įmonėms. Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: ištirti pinigų srautus pagal veiklos sritis; apibūdinti trumpo ir ilgo laikotarpio pinigų srautus; ištirti pinigų apyvartos ciklą ir jį sąlygojančius veiksnius, nustatyti ir išnagrinėti pinigų srautų informacijos formavimo ir vertinimo etapus; pateikti pinigų srautų ataskaitų sudarymo būdo privalumus bei trūkumus; atlikti Pinigų srautų ataskaitos sudarymo palyginamąją analizę pagal 7 - jį TAS (Tarptautinis apskaitos standartas) ir 5 - ąjį VAS (Verslo apskaitos standartas); ištirti TAS, VAS ir ES pinigų srautų ataskaitos teisinį reglamentavimą; išanalizuoti Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių pinigų srautų ataskaitas ir jose esančius rodiklius; sukurti įmonių pinigų srautų analizės metodiką; išnagrinėti ir patobulinti įmonių pinigų srautų prognozavimo metodiką. Tyrimui atlikti buvo naudota: mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas, sisteminė bei lyginamoji faktų ir statistinių duomenų, teisės aktų analizė, finansinių rodiklių grupavimas, palyginimas, detalizavimas ir anketinės apklausos.

ENThe research object of this dissertation is cash flows in Lithuanian processing industry companies. The research was carried out in 1997 - 2003. The goal of the research is to create a system of forming and evaluating cash flow information for Lithuanian economy companies. To achieve this aim, the following objectives were formulated: to examine cash flows according to areas of activity; to define short- and long-term cash flows; to examine cash turnover cycle and underlying factors, to determine and examine stages of forming and evaluating information; to enumerate benefits and shortcomings of the method for preparing cash flow reports; to carry out a comparative analysis of cash flow report preparation according to the 7th IAS (International accounting standard) and 5th BAS (Business accounting standard); to examine IAS, BAS and EU legal regulation of cash flow reporting; to analyze cash flow reports of Lithuanian processing industry companies and indicators they employ; to create the methodology of company cash flow analysis; to examine and improve the methodology of forecasting company cash flow. To perform the research, the author used: analysis and summary of scientific literature, systemic and comparative analysis of facts and statistical data, legal acts, grouping, comparison, detailing of financial indicators and surveys.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10724
Updated:
2022-02-07 20:08:57
Metrics:
Views: 35
Export: