Bibliotekų veiklos vertinimas vadybos požiūriu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bibliotekų veiklos vertinimas vadybos požiūriu: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
124 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvos bibliotekos, negamybinio sektoriaus organizacijos, nuolat susiduria su būtinumu pagrįsti ir pateisinti savo egzistavimą. Tai įmanoma tik įvertinus veiklos kokybę. Bibliotekų veiklos, kurios rezultatas – teikiamos paslaugos – yra sunkiai apčiuopiamos, matavimo ir vertinimo samprata ir jos modeliavimas yra problemiški. Tiriamo objekto problemiškumą didele dalimi lemia ir nenusistovėję, nesunorminti terminai. Terminijos problema disertacijoje nagrinėjama šiais aspektais:aptariama pagrindinių sąvokų vartojimo specifika, pateikiamas pagrindinių bibliotekų veiklos vertinimo terminų turinys ir vartojimo kontekstas. Disertacijoje pateikiama tų sąvokų ir terminų analizė, kurių vartojimas bibliotekų veiklos vertinimo kontekste yra specifinis.Disertacijoje pagrindžiama bibliotekų, kaip lygiaverčių informacijos paslaugų rinkos dalyvių, veiklos ir jų kuriamų bei teikiamų paslaugų kokybės vertinimo svarba ir reikšmė bibliotekų vadybai. Disertacijoje nesiekiama apimti visų bibliotekos veiklos sričių, koncentruojamasi ties vienu segmentu – bibliotekos teikiamų paslaugų kokybe bei jos vertinimu. Todėl ir bibliotekų veiklos terminas, paprastai apimantis visas bibliotekos veiklos sritis ir lygmenis, disertacijoje vartojamas sąlygiškai.Tiek teorinėje, tiek praktinėje disertacijos dalyse analizuojami veiklos vertinimo matai ir rodikliai, kurie yra tinkami taikyti bibliotekose teikiamoms paslaugoms vertinti. Orientacija į vartotoją yra veiksmingas svertas, tobulinant bibliotekos vadybą, skatinant darbuotojų motyvaciją bei didinant jų kompetenciją, kuris suteikia galimybę užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

ENLithuanian libraries, being non-industrial sector organisations, always face with necessity to ground and justify their existence. This is possible only having evaluated the quality of library activities. Library activities, resulting in services rendered, can hardly be felt, thus measuring, evaluating, and designing of them are problem issues. Problems of the subject researched largely depend on non-consistency and non-standardisation of concepts too. The problem of concepts has been analysed from the following aspects: describing specificities of the main concepts used and delivering the concepts used in activity evaluation content and the context of heir use in major libraries. The thesis presents the analysis of such concepts and terms which are used in a context of library activity evaluation specifically. The thesis substantiates the importance of evaluating library activities, quality of their services, and its importance to library management, since libraries are equal participants of service market. The thesis does not aim to cover all areas of library activities; it focuses on one segment only, i.e. the quality of services rendered by libraries and its evaluation. Thus the concept “library activities” which usually covers all areas and levels of library activities has a conditional meaning in this thesis. Both theoretical and practical parts of the thesis involve analysing activity evaluation measures and rates suitable for evaluating services rendered by libraries. Focus on consumer is an effective leverage aiming to improve library management and motivation and competence of employees; it allows guaranteeing the quality of services rendered.

Related Publications:
Are we effective? How would we know? : approaches to the evaluation of library services in Lithuania, Slovenia and the United Kingdom / David Bawden, Ramunė Petuchovaitė, Polona Vilar. New library world. 2005, vol. 106, no 9/10, p. 454-463.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10680
Updated:
2022-02-07 20:08:56
Metrics:
Views: 3
Export: