Nusikaltimai komercinio draudimo srityje (kriminologinė analizė) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikaltimai komercinio draudimo srityje (kriminologinė analizė): disertacija
Alternative Title:
Crimes in the area of commercial insurance (criminological analysis)
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
209 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvai atgavus nepriklausomybę, kuriama rinkos ekonomika sąlygojo poreikį kurti naujus ir tobulinti tradicinius ekonomikos valdymo instrumentus. Vienu jų tapo komercinis draudimas, kurio paskirtis – apsaugoti gyventojų, ūkio subjektų ir kitų asmenų turtinius interesus. Dėl draudimo santykių specifikos, nusikaltimai komercinio draudimo srityje yra patrauklus neteisėto pasipelnymo būdas. Atsižvelgiant į didėjantį komercinio draudimo rinkos indėlį į nacionalinę ekonomiką, šios srities kriminogeniškumas ima kelti realią grėsmę tiek valstybės ekonominiam saugumui, tiek teisėtvarkai. Disertaciniame darbe yra išnagrinėta komercinio draudimo raida šiuolaikinėje Lietuvoje, atskleista komercinio draudimo samprata, funkcijos bei reikšmė ūkio plėtrai ir socialiniam stabilumui, aptarta komercinio draudimo teisinio reglamentavimo specifika, suformuluota nusikalstamų veikų komercinio draudimo srityje samprata, pateiktos šių veikų baudžiamoji-teisinė ir kriminologinė charakteristikos, parodytos jų tarpusavio sąsajos, aprašyti nusikalstamų veikų komercinio draudimo srityje latentiškumo tyrimo modeliai, atskleisti veiksniai, kriminalizuojantys komercinio draudimo sritį, nustatyti neigiami šios rūšies nusikalstamų veikų socialiniai padariniai, suformuluota nusikalstamų veikų komercinio draudimo srityje prevencijos samprata, numatytos pagrindinės prevencijos kryptys ir pasiūlytas šių nusikalstamų veikų prevencijos priemonių kompleksas. Darbą sudaro įvadas, trys dalys, išvados ir siūlymai. Darbo pabaigoje pateikiami literatūros, autoriaus publikuotų mokslinių darbų sąrašai bei priedas. [Iš leidinio]

ENAfter Lithuania had restored independence, emerging market economy established the need for creating new and improving traditional instruments of managing economy. One of such instruments became commercial insurance, whose aim is to defend property interests of inhabitants, commercial entities, and other persons. Due specific nature of insurance relations, acts of crime in the area of commercial insurance are seen as an attractive source of enrichment. Taking into consideration increasing contribution of commercial insurance market into national economy, criminal disposition in this area starts to threaten both – economic security of the state and law-enforcement. The dissertation thesis examines the evolution of commercial insurance in contemporary Lithuania, defines the concept of commercial insurance, its significance for the development of the economy and social stability, discusses specific features of legally regulating commercial insurance, formulates the concept of criminal activities in the area of commercial insurance, provides criminal-legal and criminological features of such activities, demonstrates their mutual ties, describes the models of investigating latency of criminal activities in the area of commercial insurance, establishes factors, which criminalize commercial insurance, identifies the negative social consequences of criminal activities of this type, formulates the concept of prevention of criminal activities in this area, defines the main directions of prevention and recommend a set of measures for preventing these criminal activities.

Subject:
Related Publications:
Draudimo sutarčių teisė / Tomas Kontautas ; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. Vilnius : Justitia, 2007. 271 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10620
Updated:
2022-02-07 20:09:31
Metrics:
Views: 24
Export: