Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reguliavimas 1918-2001 metais: raida ir dabartinio teisinio reguliavimo problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reguliavimas 1918-2001 metais: raida ir dabartinio teisinio reguliavimo problemos: disertacija
Alternative Title:
Legal regulation of the citizenship of the Republic of Lithuania in 1918-2001: evolution and the problems of current legal regulation
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
165 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Pilietybė / Nationality.
Summary / Abstract:

LTValstybė neegzistuoja be piliečių, pilietybė yra suverenios valstybės atributas. Lietuvos Respublikos pilietybės teisinio reguliavimo raida rodo, kad jo turinį pirmiausia lėmė valstybės interesai. Teisės literatūroje nėra bendro sutarimo, kaip apibrėžti pilietybę, yra pateikiama įvairių pilietybės apibūdinimų. Visapusiškai atskleisti pilietybės sampratą gali tik įvairių požymių visuma. Reguliuojant pilietybės santykius nuo pat Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 metais iki šiol yra laikomasi nuostatos, jog Lietuvos pilietis paprastai tuo pat metu negali būti ir kitos valstybės pilietis, kad turėti dvigubą pilietybę galima tik atskirais įstatyme nustatytais atvejais. 1990 metais atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę kartu buvo atkurta ir LR pilietybė. LR piliečiais pirmiausia yra asmenys, kurie iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos pilietybę, jų vaikai ir vaikaičiai. Piliečiais taip pat yra laikomi asmenys, kurie įgijo Lietuvos pilietybę pagal 1989 m. lapkričio 3 d. pilietybės įstatymą. Pilietybė gali būti įgyjama natūralizacijos būdu, taip pat kitais įstatyme nustatytais būdais. Nors tarptautinėje teisėje įtvirtintas principas, kad kiekviena valstybė gali pati apibrėžti, kas yra jos piliečiai, vis dėlto valstybės nėra visiškai laisvos savo nacionaliniais įstatymais ar sudarytomis tarptautinėmis sutartimis nustatydamos pilietybės teisinį reguliavimą. Šis teisinis reguliavimas turi užtikrinti žmogaus teisės į pilietybę įgyvendinimą, atitikti tarptautines konvencijas, paprotinę tarptautinę teisę ir visuotinai pripažįstamus teisės principus, susijusius su pilietybe. [Iš leidinio]

ENThere is no state without citizens; citizenship is an attribute of a sovereign state. Evolution in legislation on citizenship of the Republic of Lithuania demonstrates that its content was, firstly, determined by interests of the state. There is no consensus in legal literature how to define citizenship, various definitions of citizenship are provided. To define the concept of citizenship properly is possible only through a totality of features. Legislation on citizenship issues - from the restoration of Lithuanian state in 1918 until now – is underpinned by the premise that a citizen of Lithuania cannot simultaneously be a citizen of another country, that to hold double citizenship is possible only in exceptional cases enumerated in the law. In 1990, the restoration of independent Lithuanian state was accompanied by restoration of citizenship of the Republic of Lithuania. Citizens of Lithuania are, firstly, individuals, who held Lithuanian citizenship prior to June 15, 1940, their children and grand-children. Individuals who gained Lithuanian citizenship according to Citizenship law of November 3, 1989, are also considered to be citizens. Citizenship can be gained through the means of naturalization, as well as through other means stipulated in the law. Even though, international law incorporates the principle stating that every state itself defines its citizens, still, states are not entirely free to define by their national legislation and concluded international treaties legal status of citizenship.

Subject:
Related Publications:
"В этой лучшей из столиц". К биографии В. Познера : Ковно, 1921 / П.М. Лавринец. Славянские чтения.. Даугавпилс, 2005, t. 4, p. 242-250.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10586
Updated:
2023-04-07 14:29:36
Metrics:
Views: 13
Export: