Lietuvos bankų veiklos vertybinių popierių rinkoje efektyvumas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bankų veiklos vertybinių popierių rinkoje efektyvumas: disertacija
Alternative Title:
Efficiency of Lithuanian bank activities in the stock market
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
135 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimų objektas - bankų veikla vertybinių popierių rinkoje: veiklos plėtra, poveikis finansų sistemos stabilumui ir bankų priežiūra; bankų naudojami investavimo kriterijai ir VP portfelio sudarymo teorijos; veiklos rūšys ir ypatybės; Lietuvos bankų investicijos ir klientų aptarnavimas VP rinkoje; efektyvumo įvertinimo būdai ir jų pritaikymas, analizuojant Lietuvos bankų veiklą VP rinkoje. Darbo tikslas - nustatyti bankų vaidmenį bei veiklos sąlygas VP rinkoje ir įvertinti Lietuvos bankų veiklos VP rinkoje ypatumus ir efektyvumą. Disertacijoje išskirtos ir analizuotos pagrindinės veiksnių grupės, dėl kurių poveikio bankų veikla VP rinkoje gali sumažinti finansų rinkos stabilumą. Tyrimas parodo, kad tikslinga koncen¬truoti pastangas mažinant interesų konfliktų pasireiškimo galimybes bei kuriant sistemas, padedančias priežiūros organams prognozuoti ir užkirsti kelią bankų krizėms. Tyrimų rezultatai gali būti pritaikyti tobulinant bankų veiklos VP rinkoje priežiūrą bei praktinėje bankų veikloje, išskiriant pagrindinius investicijų kriterijus ir formuojant VP portfelį. Lietuvos bankų veiklos VP rinkoje tyrimų rezultatai gali būti pritaikyti pasirenkant investicijų strategijas bei nustatant priemones, padedančias pritraukti klientus ir užtikrinti ilgalaikius banko ir kliento ryšius. Įvertintos naujų Lietuvos rinkoje investicinės veiklos instrumentų diegimo galimybės bei problemos. Atlikus analizę, pateikiamos rekomendacijos, kaip reikėtų tobulinti bankų veiklą VP rinkoje ir didinti jos efektyvumą.

ENThe object of the thesis is activities of Lithuanian banks in the stock market: their development, impact on the finance system stability, and bank management; investment criteria and share portfolio theories used in banks; activity fields and their peculiarities; Lithuanian bank investments and client services in the share market; ways of efficiency assessment and their use in analysing the bank activities in the share market. The aim of the study is to determine the role of Lithuanian banks, their performance conditions, peculiarities and efficiency of their performance in the share market. The main factors that may decrease financial stability of the bank activities in the share market have been given. The research shows that efforts should be made to decrease possibilities of conflicts of interests and to create systems which would help certain institutions forecast and prevent possible crisis of banks. The research results may be applied in improving the control of bank activities in the share market, and distinguish the main investment criteria and formulating share portfolio. The results of the research of the bank activities in the share market may be applied in choosing investment strategies and establishing measures to attract clients and ensure long-term relationship between banks and clients. Possibilities of applying new tools of investments in the Lithuanian market and their problems have been discussed. The performed analysis gives recommendations on how activities of banks in the share market should be improved.

Related Publications:
Lietuvos komercinių bankų raida ir integracija į Europos Sąjungos finansų sistemą, (1988-2004 m.) : retrospektyvus požiūris / Linas Šadžius. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2005. 513 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10571
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 10
Export: