Kolektyvinių darbo ginčų instituto teorinės ir praktinės problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolektyvinių darbo ginčų instituto teorinės ir praktinės problemos: disertacija
Alternative Title:
Theoretical and Practical Problems of the Institute of Collective Labour Disputes
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
231 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2004 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Theoretical and practical problems of the collective labour dispute institution Vilnius, 2004 38 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje kompleksiškai teoriniu ir praktiniu aspektu siekiama išanalizuoti ir įvertinti kolektyvinių darbo ginčų institutą ir pateikti galimas šio instituto tobulinimo bei reformavimo kryptis, pasiūlyti de lege ferenda nuostatas kolektyvinių darbo ginčų instituto modeliui tobulinti Lietuvoje. Tiriant kolektyvinių darbo ginčų instituto teorines bei praktines problemas buvo naudoti įvairūs mokslinio pažinimo metodai, t.y. loginės analizės, sintezės, genetinis, lyginamasis, lyginamasis istorinis, sisteminės analizės, lingvistinis, teologinis. Pirmoje disertacijos dalyje analizuojami bendrieji klausimai, susiję su socialinių konfliktų samprata, analizuojami darbo ginčai, kaip viena iš socialinių konfliktų rūšių. Antroje dalyje analizuojama kai kurių užsienio valstybių teisės aktuose ir kolektyvinės darbo teisės teoriniuose darbuose nustatyta kolektyvinių darbo ginčų sąvoka ir jos interpretavimo atvejai, pateikiama bendra kolektyvinių darbo ginčų sąvokos apibrėžimo analizė. Trečioji dalis skirta pozityvių kolektyvinių darbo ginčų sprendimo metodų analizei, ketvirtoje analizuojami konfliktiniai kolektyvinių darbo ginčų sprendimo metodai. Suformuluotos išvados ir pateikiami konkretūs de lege ferenda siūlymai kolektyvinių darbo ginčų institutui Lietuvoje tobulinti.

ENThe purpose of the thesis is to analyse and evaluate the institute of collective labour disputes, in the complex theoretical and practical aspect, provide possible directions of its improvement and reformation, as well as suggest de lege ferenda approaches for upgrading of the model of the Lithuanian institute of collective labour disputes. The survey of the theoretical and practical problems of the institute of collective labour disputes was carried out using different methods of scientific cognition, i.e. methods of logical analysis, synthesis, genetic, comparative historical methods, method of systemic analysis, linguistic, theological methods. The first part of the thesis considers general issues related to the conception of social conflicts, analyses labour disputes as one of the types of social conflicts. The second part approaches the concept of collective labour disputes defined in legal acts and theoretical works of collective labour law of some of the countries, as well as the cases of its interpretation, provides a general analysis of definition of the notion of collective labour disputes. The third part is dedicated to the analysis of positive methods of settlement of collective labour disputes, while the fourth part inquires into the conflict methods of settlement of collective labour disputes. The thesis ends with formulated conclusions and specific de lege ferenda suggestions for improvement of the Lithuanian institute of collective labour disputes.

Subject:
Related Publications:
Profesinės sąjungos Lietuvoje : teisinio statuso problemos / Nerijus Kasiliauskas. Vilnius : Teisės namai, 2008. 287 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10553
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 23
Export: