Gyventojų užimtumas ir jo plėtros modeliai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojų užimtumas ir jo plėtros modeliai: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
150 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2005 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Employment and models of its development Kaunas, 2005 35 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamos gyventojų užimtumo problemos 1999 – 2003 m. laikotarpiu šalyje ir Europos Sąjungoje. Disertacijoje atlikta teorinė gyventojų užimtumo ir nedarbo problemų ekonominėje literatūroje studija. Atlikta literatūros šaltinių analizė išryškino klasikinių darbo rinkos teorijų ribotumą analizuojant gyventojų užimtumo formavimosi bei nedarbo atsiradimo prielaidas. Įvertinus sudėtingą morfologinę darbo rinkos struktūrą, sąlygojamą nuolatinio dinamiško aplinkos poveikio, teorinis metodologinis gyventojų užimtumo tyrimo pagrindas pagrįstas eklektišku požiūriu integruojant šiuolaikinių darbo rinkos teorijų esmines nuostatas. Įvertinus tai, kad kompleksiniai Lietuvos gyventojų užimtumo tyrimai iki šiol nebuvo atlikti dėl skirtingų diagnostikos ir vertinimo metodikų, disertaciniame darbe pateikiamas autorės sudarytas integruotas gyventojų užimtumo, kaip makroekonomikos indikatoriaus, tyrimo modelis (IMIA), paremtas konstruktyviu, optimalių vertinimo metodų parinkimu, pakankamų indikatoriaus struktūros pokyčiams identifikuoti. Šio modelio pagrindu darbe atliktas kompleksinis gyventojų užimtumo ir nedarbo tyrimas, šalies ir Europos Sąjungos kontekste. Siekiant gyventojų užimtumo tyrimo kompleksiškumo pastarasis papildytas empirinio tyrimo rezultatais, kurių pagrindu išryškintos nedarbo, kaip neišnaudotų užimtumo galimybių, priežastys. Atliktų teorinių ir praktinių tyrimų rezultatų pagrindu šioje disertacijoje siūlomas gyventojų užimtumo plėtros modelis, paremtas šalies socialinės ekonominės raidos vientisumo siekiu. [Iš leidinio]

ENThe thesis dwells on the problems of population employment in the country and the European Union in 1999 – 2003. Assessment of the complex morphological structure of the labour market, determined by continuous dynamic impact of the environment, allows substantiation of the theoretical methodological basis of survey of population employment with eclectic approach integrating principal provisions of the modern theories of the labour market. In respect that complex research of population employment in Lithuania have not been carried out until now due to presence of different methods of diagnostics and assessment, the thesis introduces analysis model of the integrated macro-economic indicator (AMIMEI) formulated by the author, based on constructive choice of optimal assessment methods which suffice to identify changes of the indicator structure. On the basis of the model, complex analysis of population employment and unemployment is carried out in the context of the country and the European Union. To achieve complexity of the analysis of population employment, the latter was complemented with the result of empiric research, on the basis of which the causes of unemployment, as unused employment possibilities, are identified. With reference to the results of the theoretical and practical analyses the thesis proposes the model of development of population employment, based on the pursuit of integrity of social economic development of the country.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10552
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 5
Export: