Filantropijos raiška pokomunistinėje Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filantropijos raiška pokomunistinėje Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Manifestation of philanthropy in post-Communist Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
144 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Kauno technologijos universitete ir remta Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Philanthropy in post-communist Lithuania Kaunas, 2006 24 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pateikiama šiuolaikinės filantropijos pokomunistinėje Lietuvoje analizė, kuria siekiama atskleisti šio fenomeno formavimosi ypatumus, sąlygotus filantropijos koncepcijos kitimo pasaulinėje sociologijos tradicijoje, filantropijos kaip reiškinio nebuvimo komunistiniu periodu, specifinio komunistinio laikotarpio vertybinio-kultūrinio palikimo, skurdokos pokomunistinės filantropinės tradicijos. Filantropijos reiškinio analizę sudaro trys aspektai: filantropijos samprata, filantropijos veiksmas ir pokomunistinis kontekstas. Remiantis krikščionybės tradicija, politine (gerovės valstybės) paradigma bei vadybiniais aspektais analizuojami filantropijos sampratos tradiciniai ir modernūs aspektai. Filantropijos veiksmas nagrinėjamas egoizmo, egocentrizmo ir altruizmo požiūriu, taip pat apžvelgiami racionalaus veiksmo teorijų Elster (2000), Weber (1997), Bourdieu (2003), Coleman (2005) ir kt. filantropijos analizei reikšmingi aspektai. Akcentuojama pokomunistinė filantropijos specifika, sąlygota problematiško socialinio-politinio pokomunistinės valstybės vaidmens, įstatyminės bazės bei žiniasklaidos formuojamo viešojo diskurso, nenuoseklaus, „iškreipto“ visuomenės požiūrio į filantropiją, dažnai įstrigusio tarp tradicinės ir modernios filantropijos dimensijų. Teorinės įžvalgos ir empirinės interpretacijos parodė, kad dėl sąlygų būdingų pokomunistinėms visuomenėms, filantropija Lietuvoje pasižymi specifiniais, kartais prieštaringais vienas kitam bruožais, iškreipta filantropijos samprata, nesustyguotais filantropijos veiksmais. [Iš leidinio]

ENThe dissertation presents analysis of contemporary philanthropy in post-communist Lithuania and aims to uncover specific features in development of this phenomenon, conditioned by changes of the concept of philanthropy in global tradition of sociology, absence of philanthropy as a phenomenon in the communist period, specific normative-cultural legacy of communist period, poor tradition of post-communist philanthropy. The analysis of philanthropy phenomenon comprises three aspects: the concept of philanthropy, philanthropic activity and post-communist context. Traditional and modern features of the concept of philanthropy are analyzed from perspectives of Christian tradition, political (welfare state) paradigm, and managerial aspects. Philanthropic activity is examined from perspectives of egoism, egocentrism, and altruism, also, elements of rational action theories by Elster (2000), Weber (1997), Bourdieu (2003), Coleman (2005) and others, relevant to philanthropy, are analyzed. The work emphasizes post-communist nature of philanthropy, conditioned by problematic socio-political role of post-communist state, legislation, and public discourse formed by media, and inconsistent, “biased” attitude of society towards philanthropy. Theoretical insights and empirical interpretations demonstrated that due to circumstances widespread in post-communist societies, philanthropy in Lithuania is distinguished by specific, sometimes contradictory features, distorted concept of philanthropy, uncoordinated philanthropic activity.

Related Publications:
Philanthropy perception in Lithuania: attitudes of civil servants and community leaders / Eglė Vaidelytė. Viešoji politika ir administravimas. 2012, t. 11, Nr. 3, p. 434-446.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10537
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 15
Export: