Intelektinio kapitalo valdymas: strateginis aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektinio kapitalo valdymas: strateginis aspektas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
164 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Intellectual capital management: strategic aspect Kaunas : Technologija, 2004 37 p. : schem
Summary / Abstract:

LTIntelektinio kapitalo valdymas (toliau IKV) yra nauja vadybos sritis, atsiradusi pasikeitus verslo aplinkos sąlygoms, kai žinių ir kito intelektinio turto valdymas tapo ypač svarbus kuriant organizacijų strateginį konkurencinį pranašumą. IKV kaip nauja valdymo srities iniciatyva, kilo atsiradus poreikiui apčiuopti ir įvertinti organizacijose sukauptą intelektinį turtą, kurio neatskleidžia iki šios egzistuojanti tradicinė dvipusio balanso sistema. Šia daktaro disertacija siekiama rasti atsakymą į vieną iš dar neatsakytų šios naujos tyrimų erdvės klausimų – kaip IKV gali būti integruotas į organizacijos strateginio valdymo procesą? Ieškant atsakymo svarbu sudaryti IKV, kaip strateginio valdymo proceso dalies, teorinį modelį, kuris atskleistų plačios, sudėtingos ir kontraversiškos veiklos esmę, atspindėtų ją IK struktūros ir valdymo proceso atžvilgiu. Pagrindinis tyrimo tikslas sprendžiant šią vadybos mokslo problemą, yra pasiūlyti IKV modelį, integruojantį strateginio valdymo ir intelektinio kapitalo valdymo procesus. Tyrimo objektas – žinių organizacija, kurioje IKV paprastai yra geriau suvoktas ir labiau išreikštas negu tradicinėje organizacijoje. Tyrimo tikslas – IKV. Disertacijoje teorinė diskusija grindžiama konstruktyvine paradigma, o empiriniai tyrimai atliekami vadovaujantis kokybinių tyrimų metodologija, grindžiama hermeneutine paradigma. Tokia tyrimo metodologinė paradigma pasirinkta todėl, kad socialinių tyrimų metodologija teigia, jog pozityvistinė paradigma yra menkai efektyvi tuomet, kai tenka tirti suniai pačiuopiamus, subjektyvizmu pasižyminčius reiškinius.

ENIntellectual property management (hereinafter referred to as IPM) is a new area of management which occurred resulting from changing business environment – when managing knowledge and other intellectual property became extremely important as strategic competitive advantage of companies. IPM, as a new initiative in the area of management, was formed when it became necessary to detect and evaluate intellectual property of organisations which is not disclosed by traditional double entry bookkeeping system. This doctoral thesis aims to find an answer to one of issues from this new area of research – how IPM can be integrated into a process of strategic company management? In order to find the answer it is necessary to create a theoretical model of IPM, being a part of strategic management, which will disclose the essence of broad, complex, and controversial activities, and reflect it in IP structure and management process. The main subject of the research in solving this problem of management science is to suggest an IPM model which will integrate strategic management and intellectual property management processes. The object of the research is knowledge organisation. The objective of the research is IPM. Theoretical discussion within the thesis is based on a constructive paradigm, and empirical research is conducted based on methodology of hermeneutic quantitative research. Such methodological paradigm of a research has been chosen since social research methodology suggests that positivistic paradigm is hardly effective when researching subjective intangible phenomena.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10536
Updated:
2022-02-07 20:09:19
Metrics:
Views: 20
Export: