Informacijos apie privatų asmens gyvenimą apsauga : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacijos apie privatų asmens gyvenimą apsauga: disertacija
Alternative Title:
Information about the protection of the individual’s private life
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
149 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Protection of information about person's private life Vilnius : [Law University of Lithuania], 2003 25 p
Summary / Abstract:

LTTeisė į privataus gyvenimo neliečiamumą priskirtina asmeninėms neturtinėms žmogaus teisėms, [...] nes kai kurios asmeninės neturtinės žmogaus teisės buvo įtvirtintos vėliau nei politinės, ekonominės ar socialinės teisės. [...] Pirmojoje disertacijos dalyje analizuojamos teisės į privatų asmens gyvenimą istorinės ištakos, šios teisės atsiradimo sąlygos ir priežastys skirtingose teisinėse sistemose, šios teisės santykis su kitomis žmogaus teisėmis. [...] Antrojoje dalyje nagrinėjamas valstybės uždavinys: sureguliuoti visuomeninius santykius taip, kad būtų užtikrinta žmogaus teisių pusiausvyra ir išvengta jų įgyvendinimo vienas kito sąskaita. [...] Trečioji dalis skirta informacijos apie privatų asmens gyvenimą apsaugos būdams: ikiteisminiai, teisminei praktikai, Europos žmogaus teisių teismo ir Europos teisingumo teismo jurisprudencijai. [...] Teisė į privatumą skirtingose valstybėse buvo įtvirtinta vienu iš trijų būdų – įstatymų leidėjo iniciatyva, teismo precedentu arba teisės doktrinos įtakota teismų praktika. [...] Tiek nacionalinės, tiek ir tarptautinės teisės normos nustato valstybei pareigą apsaugoti asmens teisę į privatų gyvenimą: t.y. negatyviąją pareigą – susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų [...] ir pozityviąją pareigą užtikrinti kitų asmenų pagarbą šiai žmogaus teisei. [...] Nors teisė į privatų gyvenimą šiuo metu detaliai reglamentuojama, tačiau ją įgyvendinti trukdo nepakankamai susiformavusi teisinė sąmonė, nesugebėjimas identifikuoti privatumo pažeidimus. Labai svarbu plėsti teisinį visuomenės švietimą žmogaus teisių srityje, taip pat ir apie teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe right to a private life is one of the inviolable human rights of the poor, because certain individual human rights were ascribed to the poor later than political, economic and social rights. [...] The first part of this dissertation analyses the historical origins of the right to a private life, the origin of the conditions of this right and the reasons for it in different legal systems, and the way this right relates to other human rights. [..] The second part examines the tasks facing the state: regulating social relations in such as way that the balance of human rights is ensured and that the implementing of one is not at the expense of another. […] The third part is devoted to information about the means of protecting the right to a private lie: pre-trial, legal practice and jurisprudence from the European Court of Human Rights and the European Court of Justice. [...] The right to privacy in different states was supported in one of three ways: by procedure of the legislator, by legal precedence or through the influence of legal doctrine on legal practice. […] National and international laws have been passes which make it the state’s duty to protect the right to privacy. These include the negative duty to refrain from certain activity […] and the positive duty to ensure respect for others via this human right. [...] The right to privacy is currently heavily regulated; however, implementing it is hampered by insufficient legal awareness and the inability to identify what constitutes a violation of the right to privacy. It is crucial to expand legal awareness of human rights in society and of the inviolability of the right to privacy. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10531
Updated:
2022-02-07 20:08:37
Metrics:
Views: 66
Export: