Įmonės rinkodaros kultūra ir jos raiškos ypatumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės rinkodaros kultūra ir jos raiškos ypatumai: disertacija
Alternative Title:
Marketing Culture of Company and Peculiarities of its Expression
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
157 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTNuo dvidešimtojo amžiaus pradžios rinkodara, kaip mokslas, plėtojosi pereidama ne vieną istorinės bei konceptualiosios raidos etapą. Rinkodaros kaip veiklos efektyvumo didinimas išlieka labai svarbus tiek mokslininkams, tiek įmonių sėkme suinteresuotiems asmenims. Lietuvoje rinkodaros veikla didesnę reikšmę įgavo tik nuo 1990-ųjų metų. Rinkos subjektai, integruodamiesi į tarptautinį verslą ir veikdami rinkos ekonomikos ir globalizacijos sąlygomis bei siekdami efektyviau panaudoti rinkodaros priemones, turi įvertinti kultūrinius aspektus, kurie sunkiai išmatuojami ir net pastebimi, tačiau darantys įtaką tiek vartotojų, tiek įmonių elgsenai. Todėl labai svarbu įvertinti ir numatyti įmonės rinkodaros kultūros formavimosi perspektyvas, spręsti rinkodaros kultūros tobulinimo klausimus. Rinkodaros veiksmai, vykdomi Lietuvos įmonių, nėra pakankamai sėkmingi ir dažnai nepasiekia savo tikslų dėl šių priežasčių: - nepakankamo rinkodaros kultūros sutikimo su vartotojų lūkesčiais; - nepakankamo rinkodaros kultūros įtakos vartotojų elgsenai ir įmonės veiklai įvertinimo. Žinių ir rinkodaros kultūros formavimo patirties Lietuvos įmonėms trūksta, o mokslinių darbų šia tema lietuvių kalba nepavyko rasti. Šis disertacinis tyrimas, skirtas rinkodaros kutlūros tyrimui, siekiant plačiau, visapusiškiau atskleisti rinkodaros kultūros esmę ir atsakyti į klausimus: kas tai yra rikodaros kultūra, kokie pagrindiniai jos komponentai, kokios rinkodaros kultūros dimensijos, kokia rinkodaros kultūros reikšmė įmonei, siekiant konkurencinio pranašumo, ir kuo savita Lietuvos įmonių rinkodaros kultūra.

ENSince the beginning of the twentieth century, the marketing as a science has developed through several stages of historical and conceptual evolution. In Lithuania, the marketing activity has been gaining more significance only since 1990. The subjects of the market have to assess cultural aspects that are difficult to be measured and even noticed but have influence on behaviour of consumers and companies, as well. Thus, it is very important to assess and predict the perspectives of marketing culture formation in the company, and to solve the problems for improving the marketing culture. Marketing actions performed by the Lithuanian companies are nor very successful and often do not reach their purposes because of the following reasons: - insufficient concordance between marketing culture and consumers’ expectations; - insufficient assessment of the influence of marketing culture on customers’ behaviour and activities of the company. The Lithuanian companies lack experience in knowledge and marketing culture formation, and attempts to find studies on this theme in the Lithuanian language were without results. This thesis research is intended for the research of marketing culture in order to reveal the essence of marketing culture more widely and universally and to answer the following questions: what is the marketing culture, what are its main components, what are the dimensions of marketing culture, what is the significance of marketing culture for the company while seeking competitive advantage and how different is the marketing culture of the Lithuanian companies.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10529
Updated:
2022-02-07 20:08:31
Metrics:
Views: 17
Export: