Draudžiami susitarimai pagal Europos Bendrijos konkurencijos teisę : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draudžiami susitarimai pagal Europos Bendrijos konkurencijos teisę: disertacija
Alternative Title:
Prohibited agreements according to European Community competition law
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
212 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis šio darbas buvo atskleisti Europos Bendrijos (EB) konkurencijos teisės, tiksliau vieno iš jos institutų – draudžiamų susitarimų – turinį ir įvertinti, ar Lietuvoje galiojančios konkurencijos teisės normos atitinka EB taisykles. Papildomas tikslas – pradėti diskusiją apie EB konkurencijos teisę Lietuvoje. [...] Disertacijos dalykas – tai EB teisės normos, reguliuojančios draudžiamus susitarimus. Draudžiami susitarimai (dar kitaip vadinami karteliniais, antikonkurenciniais, ribojančiais [...] susitarimais) – tai ūkio subjektų sutartys ar suderinti veiksmai, kuriais ribojama arba siekiama riboti konkurenciją. [...] I dalyje autorius pateikia bendrą EB teisės sistemos, reguliuojančios draudžiamus susitarimus, apžvalgą. [...] II dalyje autorius pateikia pagrindinių materialinių teisės normų, reguliuojančių draudžiamus susitarimus EB, analizę. [...] III dalyje autorius tiria draudžiamų susitarimų reguliavimo metodą. [...] IV dalyje autorius apžvelgia pagrindines problemas, susijusias su susitarimų negaliojimu, kurios kyla arba gali kilti EB ir Lietuvos Respublikoje. [...] V dalyje autorius nagrinėja EB konkurencijos taisyklių reformą; nurodo a) reformą nulėmusias priežastis, b) galimas reformos kryptis bei c) tikėtinus reformos padarinius Lietuvos konkurencijos teisei. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The main tenet of this study was to clarify the European Community (EC) competition laws, specifically the content of prohibited agreements and evaluate whether the current competition laws valid in Lithuania correspond to the EC rules. An additional aim is to start a dialogue about EC competition law in Lithuania. [...] The subject of the dissertation is EC norms of law regulating prohibited agreements. Prohibited agreements (also known as cartels anti-competition and limited […] agreements) are the subject of economic agreements or agreed actions which limit or seek to limit competition. [...] In the first part the authors provide a general overview of the general EC system of laws regulating prohibited agreements. […] In the second part the authors provide an analysis of the basis of material law norms regulating prohibited agreements in the EC. […] The third part examines methods of regulating prohibited agreements. […] The fourth part the authors provide an overview of the basic problems related to invalid agreements which arise either in the EC or in the Republic of Lithuania. […] In the fifth part the authors examine EC competition law reform, indicating a) the reasons for the reforms, b) possible directions the reforms could take, and c) the reforms anticipated in Lithuanian competition law. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10503
Updated:
2022-02-07 20:08:50
Metrics:
Views: 24
Export: