Draudimo teisės formavimasis Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo (1990-2001 metai): teisės teorijos ir istorijos aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draudimo teisės formavimasis Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo (1990-2001 metai): teisės teorijos ir istorijos aspektai: disertacija
Alternative Title:
Forming insurance laws in Lithuania after independence was regained (1990-2001): aspects of legal and historical theory
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
129 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTEkonominiu ir socialiniu aspektais draudimas yra būtina šalies vidaus plėtros ir klestėjimo sąlyga. [...] Svarbiausias šio tyrimo tikslas – ne tiek užpildyti draudimo teisinio reguliavimo Lietuvoje spragas, kiek jas nustatyti, identifikuoti ir mėginti nors kiek susisteminti bei pateikti galimus [...] jų šalinimo būdus, nustatyti svarbiausias kryptis, koreliacijas, į kurias turėtų orientuotis Lietuvos įstatymų leidėjas ir teisės mokslas [...]. [...] Pirmoje darbo dalyje pirmiausiai nagrinėjama draudimo veiklos ir jos teisinio reguliavimo samprata. [...] Antroji darbo dalis apima draudimo Lietuvoje raidos istorinę apžvalgą. [...] Trečioji dalis skirta svarbiausių teisės sisteminio metodologinių problemų ir prielaidų nagrinėjimui. [...] Draudimo teisinio reguliavimo srityje Lietuva iš esmės per dešimtmetį pasiekė išsivysčiusių romanų – germanų tradicijos šalių teisinių sistemų lygį, [...] Lietuvoje vyko tolygus draudimo teisės normų kūrimas ir tobulinimas, užtikrinęs šios srities teisinių santykių nenutrūkstamą plėtojimąsi. [...] Lietuvoje iš esmės dar nėra savarankiškos draudimo teisės doktrinos, nors pamažu ir randasi pirmieji šios teisinio reguliavimo srities mokslo tiriamieji darbai. [...] Lietuvos teisėkūros subjektai turėtų ne tik stropiai implikuoti į nacionalinės teisės aktus ES direktyvų reikalavimus, bet ir sukurti nacionalinės draudimo teisės sistemą bei jai įgyvendinti reikalingą infrastruktūrą. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe economic and social aspects of insurance are necessary conditions for the internal development and well-being of a country. […] The most important aim of this research is not only to fill the gaps in the legal regulation of insurance in Lithuania, but to establish what they are, identify them and attempt to systemise them and suggestion options […] for their elimination; instead establishing the most important direction and correlations which the legislator and legal study should address […] [...] The first part of this dissertation examines insurance activity and the understanding of its legal regulation. […] The second part includes an overview of the historical development of insurance in Lithuania. […] The third part examines the most important preconditions for the systematic, methodological investigation of legal problems. [...] For decades the regulation of insurance law in Lithuania developed in line with the traditions in countries with the Roman-Germanic system, […] with Lithuania developing and improving equivalent norms of insurance law, ensuring that legal relations in this sphere expanded continuously. […] Essentially, Lithuania does not yet have an independent doctrine of insurance law, although its legal regulation is gradually becoming a priority for academic research. [...] The subjects of Lithuanian lawmaking not only have to implicate precisely the requirements of EU directives into the national acts of law, but a national system of insurance law has to be created and the required infrastructure has to be implemented.

Subject:
Related Publications:
Draudimo sutarčių teisė / Tomas Kontautas ; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. Vilnius : Justitia, 2007. 271 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10502
Updated:
2022-02-07 20:09:20
Metrics:
Views: 20
Export: