Ekologinio vertinimo kriterijai socialiniame-etiniame marketinge : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekologinio vertinimo kriterijai socialiniame-etiniame marketinge: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
185, [47] lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2004 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Criteria of ecological evaluation in social-ethical marketing Vilnius, 2005 45 p. : schem
Summary / Abstract:

LTSuvokiant visuomenės pažangos ir ilgalaikio visuomenės gerbūvio siekimo svarbą derinant ekonominę, ekologinę ir socialinę plėtrą, ekologinio vertinimo kriterijai (EVK) nagrinėjami socialinio-etinio marketingo kontekste, siekiant išskirti teorines ir metodines ekologinio vertinimo kriterijų prielaidas. Lietuvos autorių mokslinės literatūros analizė atskleidė nepakankamą EVK identifikavimą marketingo ir vartojimo veiksmuose bei priimamuose sprendimuose. Nėra parengtos tyrimo metodikos, įgalinančios diagnozuoti rinkos dalyvių atsakomybę gamtai ir vertinti visuomenės orientacijos į ekologiją tendencijas. Konceptuali ir metodiškai pagrįsta EVK sistema bei metodika, įgalinanti nustatyti ir diagnozuoti įmonių marketingo veiksmų ir vartotojų poelgių bei priimamų sprendimų, įsigyjant gaminius, yra aktuali spręstina mokslinė problema. Tyrimo tikslas - identifikuoti EVK ir suformuoti jų sistemą, įgalinančią nustayti rinkos dalyvių atsakomybę gamtai, leidžiančią išryškinti visuomenės orientacijos į ekologiją tendencijas. Disertacijos tyrimo objektas - ekologinio vertinimo kriterijai socialiniame - etiniame marketinge. Darbe taikyti šie teoriniai ir empiriniai mokslinio tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, apibendrinimo, lyginimo, trianguliacijos, indukcijos, anketinės apklausos, žvalgybinis tyrimo bei statistiniai duomenų analizės metodai ir dokumentų analizė.

ENUnderstanding the importance of pursuit of public progress and long-term public wellbeing when coordinating the economic, ecological, and social development, the ecological assessment criteria (EAC) are analysed in the social-ethical context of marketing, in order to underline the theoretical and methodological assumptions of methodological ecological assessment. The analysis of scientific literature of Lithuanian authors revealed the insufficient EAC identification in marketing and consumption actions as well as decisions taken. There is no research methodology prepared that enables diagnosing the responsibility of market participants towards nature and assess the trend of public focus on ecology. The conceptual and methodologically reasoned EAC system and methodology enables ascertaining and diagnosing marketing actions of enterprises and consumer behaviour as well as decisions taken when purchasing products, which is a relevant scientific problem. The aim of the research—to identify EAC and formulate their system that ensures defining the responsibility of market participants towards the nature that allows underlining the trend of public focus on ecology. The object of the thesis is the ecologic assessment criteria in the social-ethical marketing. The article applies the following theoretical and empirical scientific research methods: the scientific literature analysis, summation, comparison, triangulation, induction, survey, investigative research, and the statistical data analysis methods and document analysis.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10486
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 25
Export: