Dailės dalykų integracija: meninio simbolio vaidmuo paauglių ugdymo turinio struktūroje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dailės dalykų integracija: meninio simbolio vaidmuo paauglių ugdymo turinio struktūroje: disertacija
Alternative Title:
Integration of subjects of art: the role of the artistic symbol in the structure of the educational contents of teenagers
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
209 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvos švietimo reforma atgaivino dar prieškariu J. Laužiko plėtotą integracijos idėją. Tačiau pats integracijos principas mokytojams nėra pakankamai aiškus. Dažnai į integraciją žiūrima kaip į vieną iš mokymo metodų, nors pirmiausia ji turėtų būti taikoma mokymo turiniui sudaryti. Augantį integruoto meninio ugdymo aktualumą liudija pasirodžiusios dailės dalykams skirtos programos, kuriose siekiama tam tikros integracijos, grindžiamos formalios kompozicijos principais ar estetinėmis problemomis. Visais šiais atvejais gilinamasi į metodą, o ne į turinio struktūrą. Turinio integracijos problemos yra labai sudėtingos, todėl pirmiausia jas reikia spręsti teoriškai. Kadangi teorinių darbų šia tema dar nėra, integracijos problema aktuali tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu. Šios disertacijos objektas – paauglių integruoto dailės ugdymo turinys. Taigi darbo problema – kaip susieti priešingus teorijos ir praktikos elementus paauglių dailės dalykų ugdymo sistemoje; tikslas – sudaryti paauglių integruoto dailės dalykų ugdymo turinio modelį, pagrįstą simbolio siejamąja galia. Disertacijoje pateiktas integracijos modelis, pagal kurį galima kurti daugiau dalykų aprėpiančias integruotas programas, laiduojančias vidinį atskiro mokomojo dalyko turinio vieningumą bei sistemiškumą, mokomųjų dalykų ryšius. Pateikta turinio integracijos koncepcija gali sudaryti teorinį pagrindą integruoto ugdymo metodikai kurti. Taip pat sukurta integruota kultūros istorijos ir dailės dalykų (dailės istorijos ir dailės kompozicijos) programa, pateikianti mokytojams naują ugdymo alternatyvą.

ENThe Lithuanian educational reform revived the idea of integration developed by Jonas Laužikas before the war. However, the principle of integration itself is not clear enough to teachers. Integration is often treated as one of teaching methods though first of all it should be applied to create the teaching content. Increasing relevance of integrated artistic education is testified to the programmes devoted to the subjects of art, which seek for certain integration based on the principles of formal composition or aesthetic problems. In all these cases it is the method rather than the structure of the content that is going deep into. Problems of content integration are very complicated therefore they have to be solved theoretically. Since there are not many theoretical works on this theme, the problem of integration is relevant from both a theoretical and practical point of view. The subject of the thesis is the content of integrated art education. The problem of the work is how to relate opposite theories and practical elements in the system of teaching art subjects to teenagers; the aim is to create a model of the content of teaching art subjects based on the relating power of the symbol. The thesis presents the model of integration according to which it is possible to devise integrated programmes encompassing more subjects. The conception of content integration presented can create a theoretical basis for the creation of the theoretical basis for integrated education. Also, an integrated programme of the history of culture and subjects of art (the history of art and art composition) is devised, which presents a new alternative of education to teachers.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10480
Updated:
2022-02-07 20:08:32
Metrics:
Views: 49
Export: