Simboliniai veiksmai lietuvių XIX a. II pusės - XX a. I pusės vestuvių apeigose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simboliniai veiksmai lietuvių XIX a. II pusės - XX a. I pusės vestuvių apeigose
Alternative Title:
Symbolic actions in Lithuanian wedding rituals of the second half of the 19th century and the first half 20th
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2003, 3 (12), p. 33-60
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTRemiantis arealine kintančių simbolinių veiksmų koreliacija, straipsnyje siekiama išryškinti jų prasmines sąsajas ir transformacijas, įgalinančias kalbėti apie kultūrinių reikšmių pokyčius XIX a. antrosios – XX a. pirmosios pusės lietuvių visuomenėje. Tokiam tyrimui keliami uždaviniai: sugrupuoti simbolinius veiksmus pagal motyvuotą jų paskirtį ir kartografuoti tuos, kurie XX a. pirmojoje pusėje nebuvo visuotinai paplitę. Remdamiesi A. Van Genepo, V. Turnerio apeigų, kaip socialinio proceso, tyrinėjimų metodika, sugrupavome lietuvių vestuvių simbolinius veiksmus į atskirus segmentus: 1) nuotakos (jaunųjų) statuso pakeitimas: nuotakos vainikavimas, jos pavedimas jaunikiui, jungtuvės bažnyčioje, nuotakos pavedimas vyrui, jos gaubtuvės, marčios priėmimas; 2) vestuvininkų grupių kontaktai: jaunojo, jaunųjų atvykimo, išvykimo ir kraičio išvežimo; 3) vestuvinių “statusų” pokyčiai (suteikimas, “sustabdymas”): vyriausios pamergės (sesers) vainikavimas, svočios ieškojimas, persirengėlių lankymasis, piršlio “teismas”. Atlikti tyrimai parodė, kad simbolinių veiksmų prasmę atskleidžia ne tik jų seka, bet ir struktūrinės, kompleksinės sąsajos. Išskirti atskiri simbolinių veiksmų arealai ir jų koreliacija rodo kultūrinių reikšmių pokyčius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vestuvės; Apeigos; Simboliniai veiksmai; Wedding; Rites; Symbolic acts.

ENFollowing area-based correlation of shifting symbolic actions, the article aims to highlight their essential links and transformations, enabling to speak about shifts of cultural values in Lithuanian society of the second half of the 19th century and the first half of 20th century. The tasks are as follows: to group symbolic actions according to the motive and the application and to map out these, which have not been universally spread in the first half of the 20th century. On the basis of methods of Arnold Van Gennep and V Turner regarding research of rituals as social process symbolic actions of Lithuanian wedding are grouped into separate segments: 1) status changing of a bride (the young couple): coronation of a bride, handover of a bride to bridegroom, church ceremony, handover of a bride to a husband, hooding of a bride, welcome of daughter-in-law; 2) contacts of wedding participants: arrival and departure of bride goom, and youn couple, carriege of dowry; 3) shifts of wedding “statuses” (conferment, “stoppage”): corronation of eldest bridesmaid (sister), search of matron of honour, visits of disguiseds, "judgement” of matchmaker. Performed reaserched have shown that essensce of symbolic actions is dislosed not only by their sequence, but structutal and complex links as well. Separate areals of symbolic actions and their correlation indicate shifts of cultural values.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10464
Updated:
2018-12-20 22:57:52
Metrics:
Views: 66    Downloads: 12
Export: