Teatras vaikų darželyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teatras vaikų darželyje
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠioje darželio vaikų teatrinio ugdymo programoje (projekte) teatras suprantamas kaip reikšmingas vaiko asmenybės, jo psichinių ir fizinių procesų, ypač kalbos, jausmų, intelekto, kuriamosios vaizduotės bei valios ugdymo būdas. Pateikiama programa siekiama padėti teatro meno, estetinės bei dvasinės kultūros pradmenis. Vienas svarbiausių vaikų teatrinės meninės veiklos uždavinių yra kuo dažniau vaiką įtraukti į kūrybinę būseną, žadinti ir išlaikyti jo kūno laisvumą, mąstymą, veiksmingumą, betarpiškumą, emocionalumą. Šiam uždaviniui realizuoti nepakanka epizodinių užsiėmimų. Pateikiamoje programoje teatrinis meninis ugdymas plėtojamas trimis pagrindinėmis kryptimis: vaiko vaidybos, vaidinimo kūrimo ir žiūrovo bei vertintojo. Pagal šias kryptis programoje atskiroms amžiaus grupėms (3-4 m., 4-5 m., 5-6 m.) formuluojami ugdymo tikslai ir uždaviniai, pateikiamos kai kurios svarbesnės metodinės nuorodos. Aprašoma, kaip lavinti vaikų vaidybą ir vaidinimo kūrimą naudojant socialinį vaidmenų žaidimą, lėlių-kamuoliukų, pirštininių lėlių teatrą-žaidimą, lazdelinių lėlių, lėlių-marionečių, šešėlių teatrą-žaidimą. Nurodoma, kaip vaidybos ir vaidinimo kūrimo lavinimui panaudoti dainuojamuosius žaidimus su vaidybos elementais, ratelius, improvizacijas-žaidimus pagal literatūros kūrinėlius, matytus spektaklius, filmukus, girdėtas istorijas ar savo sukurtą siužetą, taip pat eilėraščius, daineles, pasakų vaidinimus-žaidimus, pantomimą, istorijų, pasakų sekimą-improvizavimą, eilėraščių deklamavimą ir dainelių dainavimą. Pabaigoje nurodoma, kaip skatinti vaikų matyto vaidinimo supratimą ir vertinimą, išreikšti patirtus įspūdžius.Reikšminiai žodžiai: Teatras; Vaidyba; Theatre; Drama Education.

ENIn this theatrical education programme (project) for children in the kindergarten, theatre is understood as an important way to develop children’s personality, their mental and physical processes, speech in particular, feelings, intellect, creative imagination and will. The provided programme is aimed at laying the foundations for theatrical art, aesthetical and spiritual culture. One of the major goals in the children’s theatrical artistic activities is to engage children in creative activities as often as possible, encourage and maintain their bodily flexibility, thinking, activity, openness and emotionality. Episodic classes are insufficient to achieve this goal. Theatrical artistic education is developed in three major directions in the provided programme: performing, performance creation and viewing or assessing. Based on these directions, educational aims and goals for different age groups are formulated in the programme, some major methodological references are provided. It is described how to develop children’s performance and performance creation by means of the game of social roles, dolls and balls, a theatre-game of glove puppets, string puppets, marionettes, shadow theatre-game. It is specified how to use song games with performance elements, circles, improvisations-games based on small pieces of literature, performances seen, films, stories heard or created stories, as well as poems, songs, fairy-tale performances-games, pantomime, story and fairy-tale telling-improvisation, poem citation and song singing in developing performance and performance creation skills. At the end of the programme, it is specified how to develop the understanding and assessment of the performance seen by a child and express impressions.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10450
Updated:
2020-11-26 16:02:10
Metrics:
Views: 111    Downloads: 17
Export: