Jaunimo marginalizacija ir resocializacija: viešojo sektoriaus institucijų vaidmuo : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo marginalizacija ir resocializacija: viešojo sektoriaus institucijų vaidmuo: disertacija
Alternative Title:
Marginalisation and resocialisation of the youth: the role of institutions of the public sector
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
189 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 m. Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Youth marginalization and resocialization: the role of public sector institutions Kaunas, 2006 41 p
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame tyrime analizuojama įvairių socialinių veiksnių įtaka marginalizacijos proceso raidai, neišskiriant tam tikros konkrečios marginalinės grupės ypatumų, bet pagrindinį dėmesį skiriant jaunimo pagrindinėms problemoms, šių problemų bei kitų socialinių veiksnių sąveikai ir įtakai jaunimo marginalizacijai. Jaunimui dažnai priskiriamos įvairios neigiamai vertinamos ypatybės (konfliktiškumas, emocinis nepastovumas, jautrumas, agresyvumas, polinkis vertinimo ir sprendimų priėmimo kraštutinumams). Remiantis šiomis savybėmis, galima teigti, kad jaunas žmogus socializacijos eigoje tampa savotišku marginalu amžiaus tarpsnių struktūroje. Vyraujančios jaunimo problemos, susijusios su stiprėjančia ar net įsitvirtinančia jaunimo marginalizacija – bedarbystė, nusikalstamumas. Nepakankamai atkreipiant dėmesį į jaunų bedarbių žemą išsilavinimą ir profesinį pasirengimą, šie veiksniai tampa ilgalaikės bedarbystės, o vėliau ir motyvacijos mokytis bei aktyviai dalyvauti darbo rinkoje mažėjimo ir net praradimo priežastimi. Jaunimo marginalizacijos prevencija ir marginalų resocializavimas yra bendra valstybinių ir savivaldos institucijų, nevyriausybinių organizacijų, teritorinių bendruomenių problema. Disertaciniame tyrime pagrindinis dėmesys yra skiriamas vietos savivaldos institucijų (apskrities administracijos, rajonų/miestų savivaldybių ir joms pavaldžių institucijų) bei nevyriausybinių organizacijų veiklai, mažinant jaunimo marginalizacijos veiksnius, bei problemoms, kylančioms teikiant socialinę paramą jauniems žmonėms vietos savivaldos bendruomenėse. [Iš leidinio]

ENThe dissertation analyses the impact of various social factors on the development of the marginalisation process without differentiating peculiarities of a certain marginal group but paying main attention to the major problems of the youth, interaction of these problems and other social factors and their impact on marginalisation of the youth. Features, which are regarded as negative, are often assigned to the youth (confliction, emotional instability, sensitiveness, aggressiveness, a bend for extremities in valuation and decision making). On the basis of these features it can be stated that in the course of socialisation a young man becomes a peculiar marginal in the structure of age phases. Prevailing problems of the youth are related to the strengthening or even establishing marginalisation of the youth – unemployment, criminality. When insufficient attention is paid to low education and vocational training these factors become the cause of long-term unemployment, and later a decrease in and even a loss of motivation for learning or taking an active part in the labour market. Prevention of marginalisation of the youth and resocialisation of outcasts is a common problem of state and municipal institutions, non-governmental organisations and territorial communities. The investigation devotes main attention to the activity of local municipal institutions (the county administration, municipal institutions of region/cities and institutions subordinate to them) and non-governmental organisations in reducing factors of marginalisation of the youth, as well as to the problems arising when providing social assistance to young people in the local municipal communities.

Related Publications:
  • Lietuvos socialinė struktūra / A. V. Matulionis, V. Kasparavičienė, E. Kocai, E. Krukauskienė, D. Liutikas, G . Maniukaitė, A. Novelskaitė, I. Trinkūnienė, A. Vosyliūtė, V. Žilinskaitė. Vilnius : Firidus, 2005. 144 p.
  • Nuteistųjų švietimas laisvės atėmimo vietoje : motyvacija, tikslai ir socialinė reintegracija / Renata Katinaitė, Ieva Čibiraitė. Socialinis ugdymas. 2011, Nr. 16 (27), p. 65-85, 139-160.
  • Socialiniai psichologiniai benamių portreto metmenys : būdo bruožai ir vertybinės nuostatos / Elena Kocai. Individas, tauta ir visuomenė postmoderniame pasaulyje : ekonominės ir socialinės politikos studijos / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Valdas Pruskus. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. P. 78-107.
  • Social worker's help in restoring human dignity / Akvilė Virbalienė. Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika 2015, vol. 12, iss. 1, p. 33-45.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10405
Updated:
2022-02-07 20:09:09
Metrics:
Views: 36
Export: