Construction of political regions in Lithuania, Latvia and Estonia : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Construction of political regions in Lithuania, Latvia and Estonia: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
210 lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2003 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Politinių regionų konstravimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Vilnius, 2006 27 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas yra politinių regionų konstravimas Baltijos šalyse. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti regioninių identitetų, ypač trišalio „baltiškojo“, kūrimą Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinio elito tarpe, ir diskursyvinės bei bendradarbiavimo praktikų tvarumą trišaliame Baltijos sub-regione. Tyrimas remiasi konstruktyvistine prielaida, kad regionai gali būti politiškai „išrandami“ ir „perkuriami“ idėjiniame ir materialiame lygmenyse. Tyrime tikrinamos dvi hipotezės: pirma, saugumo ir suvereniteto užtikrinimo problemos ir jų išvestinės – SSRS veiksnys ir Transatlantinė integracija vs. Rusija – buvo svarbiausios kategorijos politiniuose regioniniuose identitetuose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Antra, trišalė Baltijos sub-regioninė tapatybė buvo dominuojanti politinių regionų kūrime Baltijos šalyse, ir ta tapatybe rėmėsi bei ją palaikė Baltijos Tarybos veikla. Tyrimo rezultatai pagrindžia hipotezės bei leidžia daryti išvadas, kad politinių regionų konstravime dominuoja trišalis „baltiškasis“ sub-regionas; trišalis identitetas ir netgi ad hoc nukrypimai nuo jo vyko išimtinai pagal Vakarų-Rytų dichotomijos modelį.

ENThe dissertation deals with the construction of political regions in the Baltic States. The study aims to analyse the creation of regional identities, especially the trilateral “Baltic” identity, among the elites of Lithuania, Latvia and Estonia, as well as the continuity of discursive and co-operative practices in the trilateral Baltic sub-region. The study is based on the constructivist assumption that regions may be politically “invented” and “reconstructed” both materially and ideationally. The study tests two hypotheses: first, the main categories in the political regional identities of Lithuania, Latvia and Estonia were security and sovereignty, as well as their derivatives – the USSR factor and the Transatlantic integration vs. Russia. Second, the trilateral Baltic sub-regional identity dominated the formation of political regions in the Baltic states. The activities of the Baltic Council both relied on this identity and reinforced it. The results of the study validate the hypotheses and allow drawing the following conclusions: the trilateral “Baltic” sub-region dominates the construction of political regions; the trilateral identity and even ad hoc deviations from it took place according to the East-West dichotomy model exclusively.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10381
Updated:
2022-02-07 20:09:08
Metrics:
Views: 12
Export: